УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2010. ГОДИНУ

На једанаестој седници гласовима већине присутних одборника Скупштине усвојена је Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2010. годину. Буџет општине, укупни приходи и примања, за наредну годину износи 1.440.665.000 динара.

Структура буџета је следећа: текући приходи у износу 1.417.204.000 динара утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2010. години, прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода у иносу од 2. милиона динара, сопствених прихода индиректног корисника буџетских средстава у износу од 2.862.000 динара и примања од отплате кредита у износу од 18.599.00 динара. Наведени приходи и примања представљају обим средстава за финансирање јавних расхода. Из класичаног оквира буџета од 663.594.000 динара финансираће се обављање законских функција општине кроз обезбеђивање средстава за плате и материјалне трошкове запослених у Општинској управи и ЈП „Пословни простор општине Стари град“, као и за плаћање ПДВ-а на приход од закупа пословног простора. Планирано је да класични оквир буџета покрије и нове надлежности из области културе, спорта и образовања. Остала средства, 753.610.000 динара, чине наменски део буџета и по Закону о финансирању локалне самоуправе могу се трошити искључиво за инвестициона одржавања, набавку и одржавање основних средстава и опреме.

Одборници су изабрали Живојина Давидовића, за заменика председника Скупштине ГО Стари град, из Либерално демократске странке (ЛДП), уместо Косте Андрића, који је на претходној седници поднео оставку на то место због обавеза на месту директора Канцеларије за младе Града Београда.

Усвојен је и Предлог решења о изменама и допунама решења о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник општина Стари град, за све кориснике, линеарно у висини од 6 одсто. Такође, остале тачке које су се нашле на једанаестој седници односиле су се на ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“. Усвојено је и правно усаглашавање Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима и Закону о порезу на добит предузећа, чиме се извршило књиговодствено евидентирање повећања капитала предузећа. Досадашњи вршилац дужности директора Петар Поповић је, у складу са Статутом Градске општине Стари град (члан 35. тачка 13.), изабран за директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“, на период од 4 године.

Седници је присутвовао 51 од 56 одборника, колико броји пуни сазив Скупштине градске општине Стари град.