USVOJEN BUDŽET GO STARI GRAD ZA 2015. GODINU

Poslednje zasedanje Skupštine GO Stari grad u 2014. godini održano je danas, 30. decembra u prisustvu 49 od ukupno 56 odbornika.

Većinom glasova prisutnih odbornika usvojena je Odluka o budžetu opštine za 2015. Ukupni prihodi i primanja utvrđeni su u iznosu od 1.058.771.625 dinara. Izvestilac Skupštine po ovoj tački dnevnog reda bila je Bojana Tanić, šef Odseka za poslove budžeta, privrede i društvenih delatnosti.

– Odluka o budžetu GO Stari grad za 2015. godinu urađena je na nov, suštinski potpuno drugačiji način u odnosu na dosadašnje Odluke o budžetu. Ona na novi način definiše rashode. Naime, Zakonom o Budžetskom sistemu u članu 112. propisano je uvođenje programskog budžeta počev od 2015., za sve budžetske korisnike svih nivoa vlasti. Uvođenjem programskog budžeta, zapravo započinje najavljena reforma upravljanja javnim finansijama. Programskim budžetom definišu se programi, programske aktivnosti i projekti, tj. prikazuje se u koje konkretne svrhe se sredstva troše. Odluka o budžetu ima 12 programa, (26 ) programskih aktivnosti , i 15 projekata – između ostalog rekla je Bojana Tanić.

U daljem radu, većinom glasova prisutnih odbornika, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta. Odbornici su su u daljem radu Skupštine većinom glasova usvojili Odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Stari gradu kao i Odluku o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostore čiji je korisnik GO Stari grad. Imajući u vidu sveukupni porast cena zakupa poslovnih prostora na teritoriji Beograda kako u javnoj tako i u privatnoj svojini, odbornici su većinom glasova doneli odluku da se visina zakupnine za sve delatnosti poveća za 10 odsto.

Većinom glasova odbornici su doneli rešenja o postavljenju Marije Jončić na mesto pravobranioca GO Stari grad i Dubravke Vulić, na mesto zamenika pravobranioca.

Odbornici su većinom glasova konstatovali ostavku Đorđa Lazarevića na mesto člana Veća GO Stari grad i sa 37 glasova za tajnim glasanjem ;izabrali novog člana Veća Dušana Raičkovića, dosadašnjeg pomoćnika predsednika opštine.

Dušan Raičković, član Veća GO Stari grad

Rođen je 1979. godine u Beogradu. Završio je osnovnu školu “Kralj Petar Prvi”, XI beogradsku gimnaziju, diplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, a potom 2012. godine magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije sa prosečnom ocenom 9,7​. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Poseduje 15 godina radnog i profesionalnog iskustva. Bio je predsednik Upravnog odbora Beogradske ​Arene u periodu od 2005. do 2007, obavljao je funkciju direktora S​RPC “Milan Gale Muškatirović” u periodu od 2007. do 2009. Radio je u Centru za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju (od 2010. do 2012) na poslovima profesora fizičkog i rukovodioca radne jedinice Stari grad.​ U periodu od 2012. do 2014. obavljao funkciju pomoćnika predsednika Gradske opštine Stari grad zaduženog za sport i socijalnu politiku.

O poslednjoj tački dnevnog reda – Predlog Odluke o organizaciji i radu organa GO Stari grad za vreme ratnog i vanrednog stanja, odbornici su se izjašnjavali bez prisustva javnosti.