STAROGRADSKA FONDACIJA: POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA USLUGE AUTOBUSKOG PREVOZA

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12,14/15 I 68/15), „Starogradska fondacija“, objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Naziv naručioca: „Starogradska fondacija“.
 2. Adresa naručioca: Makedonska broj 42, 11000 Beograd.
 3. Internet stranica naručioca: Naručilac će koristiti interet stranicu osnivača, Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs
 4. Vrsta naručioca: Pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu nad čijim radom nadzor vrši organ lokalne samouprave – Gradska opština Stari grad kao deo teritorije grada Beograda.
 5. Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti.
 6. Predmet javne nabavke: Usluga autobuskog prevoza u vezi sa organizovanjem jednodnevnih izleta za penzionere, do kulturno-istorijsko-rekreativno-turističkih mesta u Srbiji.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 60170000-0 Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem.

 1. Cilj postupka: Zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem.

Trajanje okvirnog sporazuma je godinu dana od datuma stupanja na snagu ili i kraće od navedenog perioda u slučaju utroška sredstava u iznosu procenjene vrednosti javne nabavke.

 1. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.
 2. Konkursna dokumentacija se može preuzeti: na Portalu javnih nabavki i na internet stranici osnivača „Starogradske fondacije“ www.starigrad.org.rs
 1. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Način podnošenja ponude:

Ponuda se podnosi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Konkursnom dokumentacijom i Pozivom za podnošenje ponuda. Ponudu sa traženim dokazima o ispunjenosti uslova iz Konkursne dokumentacije, ponuđač dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično, na adresu naručioca: „Starogradska fondacija“, ulica Makedonska broj 42, 11000 Beograd, sa napomenom: NE OTVARATI – PONUDA USLUGE AUTOBUSKOG PREVOZA, JAVNA NABAVKA BROJ JN U-1.

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv, adresu i kontakt telefon ponuđača i lice za kontakt.

Rok za podnošenje ponuda je 02.09.2019. godine do 10:00 časova.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je u pisarnici naručioca (Pisarnica osnivača Gradske opštine Stari grad, Beograd, Ul. Makedonska 42) primljena i overena zavodnim pečatom Opštine, zaključno sa 02.09.2019. godine, do 10:00 časova. Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja je primljena posle ovog roka.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija), po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

 1. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Blagovremene ponude Komisija će otvoriti 02.09.2019. godine, sa početkom u 10:30 časova, u prostorijama Gradske opštine Stari grad, Beograd, ulica Makedonska broj 42, prvi sprat, kancelarija broj 17.

 1. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, dužni su da Komisiji predaju pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

 1. Rok za donošenje odluke:

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni objavljivanjem odluke na Portalu javnih nabavki i internet stranici Gradske opštine Stari grad, u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

 1. Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama; zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Podaci o poreskim obavezama mogu se dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstvo finansija,  www.poreskauprava.gov.rs, www.mfin.gov.rs

Podaci o zaštiti životne sredine mogu se dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministartsvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine www.sepa.gov.rs

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Minstarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov

 1. Lice za kontakt: Irena Pašić, fondacija@starigrad.org.rs, tel: 0607680893

PREZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU, LINK U PRILOGU:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA STAROGRADSKA FONDACIJA 2019

PRILOG:

1..ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA, U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA AUTOBUSKOG PREVOZA

2.OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU – PREVOZ