STAROGRADSKA FONDACIJA – JAVNI POZIV

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju „Starogradske fondacije“ (broj 020-4-15/17 od 16.03.2017.), člana 16. Statuta „Starogradske fondacije“ UO br. 1 od 11.05.2017. godine, a u vezi sa odredbom člana 11. Pravilnika o načinu prikupljanja sredstava i načinu korišćenja sredstava „Starogradske fondacije“ UO br. 2-4 od 16.05.2017 godine, članom 2. Plana dodele i korišćenja sredstava “Starogradske fondacije, Upravni odbor “Starogradske fondacije”, a na osnovu Odluke Upravnog odbora „Starogradske fondacije“ o pokretanju postupka za dodelu sredstava fizičkim licima u oblasti kulture, umetnosti, nauke i amaterskog sporta UO br. 29-3 od 22.10.2018. godine, Direktor „Starogradske fondacije“ dana 02.11.2018. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava na Konkurs za dodelu sredstava fizičkim licima koja su delatnici u oblasti kulture, umetnosti, nauke i amaterskog sporta

„Starogradska fondacija“ je osnovana sa ciljem da svoje aktivnosti usmerava na: jačanje brige o deci i mladima, pomoć samohranim roditeljima, pružanje pomoći starima, unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, promovisanje i popularizaciju kulture, umetnosti, nauke i amaterskog sporta, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja, promovisanje i zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava, unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, zaštitu životne sredine, zaštitu životinja, kao i na druge oblasti u kojima se ostvaruju opštekorisni ciljevi.

Upravni odbor „Starogradske fondacije“ je na sednici održanoj dana 22.10.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka za dodelu sredstava fizičkim licima u oblasti kulture, umetnosti, nauke i amaterskog sporta UO br. 29-3.

Dodela sredstava se vrši u cilju promovisanja i popularizacije kulture, umetnosti, nauke i amaterskog sporta, odnosno u cilju pružanja pomoći licima čijim se aktivnostima ostvaruju opštekorisni ciljevi.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje iznosi 150.000,00 dinara. Iznos koji se dodeljuje pojedinom licu ne može biti veći od 50.000,00 dinara.

Kriterijum za izbor lica kojem se dodeljuju sredstva je ostvarivanje pozitivnih rezultata u određenoj oblasti odnosno doprinos tog lica postizanju opštekorisnih ciljeva.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja konkursa na internet portalu Gradske opštine Stari grad.

Rok za donošenje odluke o dodeli sredstava je 3 (tri) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Sa dobitnikom sredstava zaključiće se ugovor o dodeli sredstava.

Ako se na Konkurs ne jave zainteresovana lica, Konkurs će se ponoviti u roku od mesec dana od dana objavljivanja neuspelog Konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo fizička lica čije je prebivalište na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Prijave učesnika u postupku treba da sadrže sledeće podatke, uz dostavljanje dokaza za iste:

    • ime i prezime, adresu stanovanja, fotokopiju lične karte (ukoliko je podnosilac prijave punoletno lice), fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika maloletnog lica (ukoliko je podnosilac prijave zakonski zastupnik maloletnog lica), dokaz o učestvovanju na takmičenju ili manifestaciji u oblasti kulture, umetnosti, nauke i amaterskog sporta, dokaz o iznosu troškova nepohodnih za učestvovanje na takmičenju ili manifestaciji u oblaasi kulture, umetnosti, nauke i amaterskog sporta, zahtev u slobodnoj formi (molba).

Prijava na Konkurs, podnosi se preko Pisarnice Uprave Gradske opštine Stari grad, ili poštom (preporučenom pošiljkom), na adresu:

„STAROGRADSKA FONDACIJA“

„za Komisiju za sprovođenje Konkursa“

Beograd, Makedonska broj 42,

u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARATI“, i podacima o učesniku konkursa popunjenim na poleđini koverte, u roku od 7 dana od dana objavljivanja konkursa (poslednji dan za prijavu preko pisarnice je 09.11.2018. godine).

Uslovi za sprovođenje postupka izbora korisnika sredstava su ispunjeni i ako pristigne samo jedna blagovremena i uredna prijava.

Otvaranje blagovremenih prijava će se izvršiti 12.11.2018. godine. Komisija o otvaranju prijava vodi zapisnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće razmatrati i iste će biti odbačene.

Odluku o dodeli sredstava doneće Upravni odbor „Starogradska fondacije“ u roku od 3 (tri) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 011/3300-606 ili putem e-maila fondacija@starigrad.org.rs