Локални омбудсман Градске општине Стари град

Скупштина Градске општине Стари град је 29.11.2016. године донела Одлуку о заштитнику грађана – локалном омбудсману Градске општине Стари град.

Заштитник грађана – локални омбудсман за територију Градске општине Стари град је независан и самосталан орган, који је овлашћен да врши контролу поштовања права грађана, утврђивање повреда учињених актима, радњама или нечињењем Управе Градске општине и предузећа чији је оснивач Градска општина ако се ради о повреди прописа и општих аката Градске општине.

Заштитник грађана – локални омбудсман, у оквиру својих надлежности, обавља следеће послове:

– прикупља информације из различитих извора о примени одлука и других општих аката Градске општине из области људских права
– припрема годишњи извештај о остваривању и поштовању људских права и примени начела недискриминације од стране управе и доставља га Скупштини
– прима и испитује представке које се односе на повреду људских права од стране Управе градске општине
– поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји сумња о постојању кршења људских права од стране Управе градске општине,
– посредује у мирном решавању спорова у вези са кршењем људских права на територији градске општине
– организује и учествује у организацији и припреми саветовања о остваривању и поштовању људских права и забрани дискриминације
– организује и учествује у организацији и припремама кампања за информисање јавности о питањима значајним за остваривање и поштовање људских права и забрани дискриминације
– иницира и подстиче образовање о људским правима у свим областима живота
– сарађује и размењује искуства са другим заштитницима грађана и другим органима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем људских права у земљи и иностранству, и
– обавља друге послове у складу са законом, овом одлуком и другим општим актима градске општине

Заштитник грађана – локални омбудсман покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи.

Локални омбудсман – заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Скупштине, Председника и Већа градске општине.

Заштитник грађана – локални омбудсман за свој рад одговара Скупштини Градске општине, која га и бира на ту функцију на период од пет година, а исто лице може бити највише два пута узастопно бирано на ову функцију.

Јован Кнежевић – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Рођен је 1981. године. Детињство је провео на релацији Јевремова улица (Стари град) – Стевана Шупљикца (Панчево). Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду и стекао звање мастер права. Током студија бавио се заштитом права студената Правног факултета Универзитета у Београду, као потпредседник студентске организације ТЕУ (Традиција европског универзитета). Каријеру правника започиње као приправник у адвокатској канцеларији, након чега је унапређен у статус правног саветника. Почетком 2011. године постаје самостални саветник за јавне набавке, правна и кадровска питања у Дому здравља „Стари Град“. Kрајем 2013. године прелази на позицију помоћника за правна и економска питања секретара за здравство Града Београда, на којој остаје до средине године, када преузима функцију директора Привредног друштва „25. Мај-Милан Гале Мушкатировићˮ д.о.о. 

За локалног омбудсмана Градске општине Стари град изабран је 11. септембра 2020. године, 

Похађао је Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије, као и већи број курсева из области државне управе и локалне самоуправе и јавних набавки. Током своје каријере бави се хуманитарним и непрофитним радом, где се истичу рад у Црвеном крсту Београд и рад у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд.

На иницијативу заслужних спортиста и спортских радника Теквондо асоцијације Србије изабран је за почасног председника Београдске теквондо асоцијације, због изузетног залагања за унапређење статуса теквондоа у српском спорту. Течно говори енглески, а познаје основе немачког језика.

 

Ана Огризовић – ЗАМЕНИЦА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Ана Огризовић је рођена 1984. године у Лозници. Завршила Основну школу „Јован Цвијић“ и Гимназију „Вук Караџић“ у Лозници. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Мастер академске студије Правног факултета Универзитета у Београду, завршила 2012. године. Положила  правосудни испит 2012. године, а адвокатски испит 2013. године. У Именик адвоката уписана 2013. године. Од 2010. године до 2013. године радила је као адвокатски приправник. Од 2013. године ради као адвокат. У својој осмогодишњој адвокатској пракси, заступала је у грађанским, кривичним, привредним, управним, уставним, прекршајним  поступцима и споровима, пред судовима, државним органима и државним агенцијама, те Европским судом за људска права у Стразбуру.  Ангажована је 2015. године као правни саветник међународног тима у истрази ради утврђивања поштовања домаћих закона и антикорупцијских закона САД (ФЦПА). Од августа 2018. године до октобра 2019. године обављала је функцију Заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град. Од октобра 2019. године до августа 2020. године обављала је функцију Секретара Скупштине Градске општине Стари град. Од јануара 2020. године до августа 2020. године обавља функцију Секретара Изборне комисије Скупштине Градске општине Стари град. 

Изабрана је на функцију Заменика Локалног омбудсмана Градске општине Стари град на седници Скупштине ГО Стари град, одржане 11.09.2020. године.

Канцеларија 50 на III спрату зграде ГО Стари град, Македонска 42

телефон: 3300 – 641, 3300- 681
e-mail: zastitnikgradjana@starigrad.org.rs

ОБРАСЦИ:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШАЈИ О РАДУ: