ŠESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

 Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-98/2020 – 17.12.2020. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

 

  ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

       za 21.12.2020. godine (ponedeljak) u 16.00 sati

    ŠESTU SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

     Za ovu sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED 

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2020. GODINU
  2. PREDLOG ZAKLJUČKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  3. PREDLOG REŠENJA KOJIM SE KONSTATUJE PRESTANAK DUŽNOSTI ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“, IZ REDA ZAPOSLENIH
  4. PREDLOG REŠENJA KOJIM SE KONSTATUJE PRESTANAK DUŽNOSTI ČLANU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“, IZ REDA ZAPOSLENIH
  5. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“, IZ REDA ZAPOSLENIH
  6. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“, IZ REDA ZAPOSLENIH
  7. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROMENU IMENA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD
  8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“
  9. PREDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVATANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU USTANOVE KULTURE „STARI GRAD“ ZA 2019. GODINU
  10. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA UK „STARI GRAD“ ZA 2020. GODINU

DOPUNA MATERIJALA ZA TAČKE 9. I 10:

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA UK STARI GRAD” ZA 2019. GODINU

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA UK STARI GRAD” O USVAJANJU IZVEŠTAJA ZA 2019.GODINU

ODLUKA NADZORNOG ODBORA UK STARI GRAD” O USVAJANJU IZVEŠTAJA ZA 2019.GODINU

IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA UK STARI GRAD” ZA 2020. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA UK STARI GRAD” ZA 2020.GODINU

 

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 5. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 15.10.2020. godine, predlozi uz tačke Dnevnog reda, izuzev priloga uz tačke 9. i 10. za koji se uvid može izvršiti na internet prezentaciji, kao i za predlog za tačku 1. koji se dostavlja samo predsednicima odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Stari grad, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Radi informisanja odbornicima se dostavlja Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – septembar 2020. godine.

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

 

     PREDSEDNIK SKUPŠTINE

       GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić