SEDMA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-99/2020 – 28.12.2020. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

 

 

ODBORNICIMA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 29.12.2020. godine (utorak) u 16.00 sati

7. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
  2. PREDLOG KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU
  3. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA UK „STARI GRAD“ ZA 2021. GODINU (VIDETI PRILOG)

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 6. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 21.12.2020. godine, predlozi uz tačke Dnevnog reda, izuzev priloga uz tačku 3. za koji se uvid može izvršiti na internet prezentaciji, kao i za predlog za tačku 1. koji se dostavlja samo predsednicima odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Stari grad, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

                                                                                PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić

 

PRILOG: DOPUNA MATERIJALA ZA 3.TAČKU DNEVNOG REDA:

1. PREDLOG PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“ ZA 2021. GODINU

2. ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA PROGRAMA RADA ZA 2021.GODINU

3. PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU

4. ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

5. PREDLOG PROJEKCIJE FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA USTANOVE KULTURE 2022. I 2023. GODINU