REZULTATI KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA

Komisija za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava iz oblasti predškolskog vaspitanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, po konkursu raspisanom 18.06.2015. godine, donela je, dana 10.07.2015. godine, Odluku kojom se odobrava finansijska podrška za nabavku dobara, usluga i radova budžetskim korisnicima iz oblasti predškolskog vaspitanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja koji imaju sedište na teritoriji GO Stari grad.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor predsedniku gradske opštine u roku od 7 dana od dana objavljivanja iste na sajtu gradske opštine (16.07).

Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

PREUZMITE ODLUKU SA RANG LISTOM KORISNIKA