RASPISAN KONKURS ZA POSTAVLJANJE 49 PRIVREMENIH OBJEKATA

Na sednici Veća Gradske opštine Stari grad, održanoj 22.08.2013. godine, doneta je odluka o raspisivanju konkursa za određivanje korisnika mesta za postavljanje 49 privremenih objekata (kioska) na javnim površinama gradske opštine Stari grad, sa rokom postavljanja od 1 godine, koji je objavljen 23.08.2013. u dnevnom listu „Danas“.

Konkursna dokumentacija sadrži lokacije, objekte na lokacijama, tip objekata i namenu, kao i Pravila za sprovođenje postupka odabira korisnika i način korišćenja lokacija na kojima su postavljeni privremeni objekti.

Odabir korisnika mesta izvršiće se na osnovu usmenog javnog nadmetanja, i to isključivo na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određenu lokaciju.

Prijava na Konkurs, podnosi se preko Pisarnice Uprave gradske opštine, ili poštom (preporučenom pošiljkom), u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 07. septembrom 2013. godine.

Prijave se podnose za svaku lokaciju posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se dana 10. septembra 2013. godine, sa početkom u 10 časova, u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Maloj sali na prvom spratu.

Komisija za sprovođenje konkursa će najdalje u roku od 8 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja, izraditi pismene otpravke odluka i dostaviti ih izabranim korisnicima.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227-859.

Preuzmite – Konkursna dokumentacija za određivanje korisnika mesta za postavljanje 49 privremenih objekata – kioska, na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Stari grad