ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA INICIJATIVU MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

U petak 23. jula,  u Gradskoj upravi Grada Beograda održan je radni sastanak na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Gradske uprave Grada Beograda, na kome je učestvovala Nevena Dodić, zamenica predsednika Skupštine i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Stari grad.

Sastanak su koordinirale Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Sandra Pantelić, načelnica Gradske uprave Grada Beograda, a učestvovali su predstavnici Sekretarijata za sdocijalnu zaštitu, Sekretarijata za zdravlje, Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu, Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Nacionalne službe za zapošljavanje, Ombdusman Grada Beograda i  predstvanici svih 17 gradskih opština Grada Beograda.

Tema radnog sastanka su bile mere i institucionalni okvir za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, položaj pripadnika romske nacionalne manjine, planska akta i alati za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i sprovođenje Zakona o planskom sistemu za oblast ljudskih i manjinskih prava i društveni dijalog, kao i obaveze koje proizilaze iz ovih zakona na lokalnom nivou,

Nevena Dodić je rekla da: Gradska opština Stari grad ima formiran Savet za rodnu ravnopravnost, koji je zadužen za sprovođenje aktivnosti na identifikovanju, praćenju, unapređivanju, osnaživanju i afirmaciji položaja žena na području GO Stari grad, a da će u skladu sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti u narednom periodu biti formirana i Komisija za rodnu ravnopravnost kao skupštinsko radno telo i da će Gradska opština Stari grad ispuniti sve obaveze koje su zakonom propisane za organe javne vlasti, kako bi se stekli uslovi za ostvarivanje politike jednakih mogućnosti za sve građane Starog grada. Takođe je navela da je do kraja 2021. godine planirano donošenje strateškog dokumenhta GO Stari grad iz oblasti rodne ravnopravnosti, kojim će se definisati i precizirati sve aktivnosti opštine, kao i rokovi za njihovu realizaciju i da je započeto uvođenje principa rodno odgovornog budžetiranja u programe opštine, a  za narednu godinu će predlog budžeta biti pripremljen uz poštovanje principa rodne odgovornosti u programima.

Gordana Čomić je izjavila da je današnji sastanak prvi u nizu budućih sastanaka u vezi sa društvenim dijalogom na teme ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve, najavila je i da će vrlo brzo krenuti izrada podzakonskih propisa u vezi primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o planskom sistemu. Takođe je istakla da su zahtevi međunarodne zajednice prema Republici Srbiji prevashodno usmereni na unapređenje stanja rodne ravnopravnosti i ljudskih i manjinskih prava na lokalni nivo, pa će i obaveza jedinica lokalne samouprave i gradskih opština biti da se implementiraju važeći propisi. Stav Saveta Evrope je da Republika Srbija ima odlične zakone, ali da se oni ne primenjuju, pa će nadzor nad primenom na lokalnom nivou biti primarna i prioritetna aktivnost Ministartsva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.