PROGRAM „ZAJEDNO ZA VAŠU ZGRADU“ PRODUŽEN DO 16. AVGUSTA

Opština Stari grad produžila je rok za prijave građana u programu „Zajedno za Vašu zgradu!“ do 16. avgusta. Podsetimo, opština će su/finansirati održavanje zgrade i prostora oko zgrade u iznosu do 200.000 dinara po objektu. Svaka skupština/savet finansira ostatak radova održavanja zgrade i prostora oko zgrade. Gradska opština Stari grad će prebaciti novčana sredstva za potrebno održavanje zgrade i prostora oko zgrade na račun skupštine/saveta zgrade ili izvođača radova kojeg angažuje skupština/savet zgrade.

Skupštine/saveti stanara stambenih zgrada koje žele da učestvuju u ovom programu, zajedno sa Gradskom opštinom Stari grad, treba da dostave sledeća dokumenta:

  1. Zapisnik sa odlukom o izboru predsednika skupštine/saveta zgrade;
  2. Broj računa i PIB Skupštine/saveta zgrade i kopiju ugovora sa bankom u kojoj je otvoren račun;
  3. Prijavu (obrazac 1), overenu pečatom skupštine/saveta stambene zgrade i potpisanu od predsednika, sa jasno definisanim predmetom prijave (prilog fotografije), kao i osnovnim podacima o stambenoj zgradi (ulica, broj, spratnost, broj stanova, godina izgradnje);
  4. Odluku skupštine/saveta zgrade (obrazac 2), potpisanu od većine vlasnika stanova u zgradi, kojom se potvrđuje:- da su upoznati sa uslovima javnog poziva i da su saglasni da učestvuju u su/finansiranju stvarnih troškova održavanja zajedničkih delova zgrade;
  5. Specifikaciju troškova i opis radova koje treba izvršiti u zgradi i prostoru oko zgrade;

Utvrđivanje rang-liste prijavljenih stambenih zgrada obaviće se na osnovu kriterijuma:

  1. Visina učešća skupštine/saveta zgrade za radove koji su predmet prijave.
  2. Vrsta i obim radova.
  3. Broj stanova/stanara.

Prijavu i navedenu dokumentaciju skupštine/saveti zgrade mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu:

Gradska opština Stari grad, Beograd, Makedonska 42
Sa naznakom: Prijava za javni poziv “ZAJEDNO ZA VAŠU ZGRADU!”

U prijavi je obavezno navesti ime, prezime i broj telefona predsednika skupštine/saveta zgrade, kao i ovlašćene osobe za kontakt. Obrasci 1 i 2 mogu se preuzeti radnim danima od 8 do 15 časova, na šalteru Pisarnice u zgradi Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, ili na internet sajtu www.starigrad.org.rs.

Komisija Gradske opštine Stari grad, na osnovu kriterijuma utvrdiće rang listu prispelih prijava. Na osnovu utvrđene rang liste komisija će u okviru raspoloživih sredstava izabrati zgrade u kojima će se radovi izvoditi, o čemu će podnosioci prijava biti blagovremeno obavešteni. Skupština/savet zgrade u obavezi je da 90 dana od uplate sredstava za uređenje zgrade podnese komisiji izveštaj o izvršenim radovima sa dokazima. U suprotnom skupština/savet je u obavezi da vrati novac Gradskoj opštini Stari grad.