OPŠTINI PRODUŽENA VAŽNOST ISO SERTIFIKATA

Ocenjivački tim Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta (YUQS) izvršio je prvu nadzornu proveru uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom u opštini Stari grad. Tim eksternih ocenjivača ustanovio je da se zahtevi standarda SRPS ISO 9001:2001 u potpunosti poštuju od strane zaposlenih u Opštinskoj upravi. Prilikom nadzorne provere u svim odeljenjima Opštine i jednoj stručnoj službi, ocenjivači Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta nisu pronašli neusaglašenosti sa standardom, procesima rada i postojećim procedurama, pa je tako važenje ISO sertifikata produženo za narednih godinu dana kada se očekuje druga nadzorna provera.

„Pre prve nadzorne provere, a u okviru priprema za nju, sproveli smo tri glavna procesa, a to su: izmena i usaglašavanje procedura i uputstava sistema menadžmenta kvalitetom, interna provera i preispitivanje od strane rukovodstva. Pored toga, uradili smo i ostale aktivnosti koje standard traži. Pre svega, mislim na merenje zadovoljstva korisnika i zaposlenih“, kaže Aleksandar Đorđević, vođa Tima za kvalitet i predstavnik rukovodstva za kvalitet u opštini Stari grad. On je naglasio da je Opština uradila značajan posao kada je reč o obuci zaposlenih iz oblasti kvaliteta, ali i to da su sprovedene korektivne i preventivne mere sa ocenjivanja od prošle godine, kao i sa interne provere.