ODRŽANA TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE: USVOJENA ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GO STARI GRAD ZA 2019. GODINU

Treća sednica Skupštine gradske opštine Stari grad održana je 11. septembra, u prisustvu 48 od ukupno 56 odbornika lokalnog parlamenta, koji su razmatrali devetnaest tačaka Dnevnog reda i usvojili odluke i rešenja koja su važna za nesmetan rad Skupštine, izvršnih organa i Uprave GO Stari grad.

U okviru prve tačke, Skupština je jednoglasno potvdila mandate novim odbornicima starogradske skupštine, pošto je izbranim licima na funkcije predsednika i zamenika predsednika gradske opštine, kao i članovima Veća prestao odbornički mandat, u skladu sa Zakonom.

Odbornici Skupštine su, u okviru druge tačke Dnevnog reda, većinom glasova prisutnih, usvojili Odluku o konsolidovanom završnom računu budžeta GO Stari grad za 2019. godinu. Izvestilac je  bila  rukovodilac Odeljenja za finansije Biljana Nikolić koja je istakla da su „ukupni planirani rashodi i izdaci u 2019. godini iznosili 491.590.033 dinara, a ukupno izvršeni rashodi i 410.069.163 dinara, odnosno 83,42% od planiranog iznosa“. Kako je naglasio predsednik Skupštine Dušan Petrić „novi saziv starogradske skupštine razmatrao je i usvojio ovu odluku jer su usled pandemije i vanrednog stanja pomereni rokovi za njeno usvajanje“. Odluka će se dostaviti gradskom sekretarijatu za finansije, a biće objavljena i u „Službenom listu grada Beograda“.

U nastavku rada po usvojenom dnevnom redu odbornici su nakon rasprave usvojili: dopunu rešenja o obrazovanju Saveta za propise, dopunu rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove, komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu, dopunu rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu, rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Administrativne komisije, rešenje o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine, Saveta za zdravlje i Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) Skupštine gradske opštine Stari grad.

Odlukom većine prisutnih odbornika dosadašnji zaštitnik građana GO Stari grad je razerešen dužnosti, a na tu funkciju Skupština je izabrala diplomiranog pravnika Jovana Kneževića, a za zamenika diplomiranu pravnicu Anu Ogrizović. Ombudsman i zamenik ombudsmana su tom prilikom položili svečanu zakletvu da će „svesrdno radititi na zaštiti i unapređenju ljudskih prava i sloboda, u skladu sa zakonima i Ustavom naše zemlje“. U nastavku rada Skupština je, na osnovu podnetih ostavki, konstatovala predstanak mandata dosadašnjih direktora, predsednika i članova Upravnog (UO) i Nadzornog odbora (NO) Starogradske fondacije i takođe, većinom glasovala imenovala za direktora fondacije Dejana Vukšića, za predsednika UO Slobodana Kaljevca i za predsednika NO Marinu Nešković.