ODRŽANA 16. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na sednici Skupštine Gradske opštine Stari grad odbornicu su većinom glasova usvojili ostavku odbornika Zlatka Crnogorca sa izborne liste Liberalno Demokratske stranke – Čedomir Jovanović pre isteka mandata na koji je izabran, a umesto njega su većinom glasova potvrdili mandat novoizabranom odborniku Radosavu Đuriću, sa izborne liste Liberalno Demokratske stranke Čedomir Jovanović.

Većinom glasova prisutnih odbornika doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Stari grad i Odluka o izmenama i dopunama o organizaciji opštinske uprave GO Stari grad. Obrazlažući izmene i dopune Statuta GO Stari grad, sekretar Skupštine Zoran Đorđević istakao je da se izmene i dopune odnose na terminološko usaglašavanje odredbi Statuta sa odredbama Statuta Grada, te se ovim brišu skraćenice naziva.

Usvojene izmene i dopune Statuta GO Stari grad predviđaju mogućnost donošenja akata u formi Odluka i od drugih organa Gradske opštine, a ne samo Skupštine. U skladu sa tim, precizirana su i akta koje donosi Veće.

Većinom glasova odbornici su doneli i Odluku o izmenama i dopunama o organizaciji opštinske uprave GO Stari grad. Odbornicima sa tim povodom obratio načelnik Gradske gradske opštine Stari grad Dejan Kovačević rekavši da se izmene i dopune kao i kod Statuta prvo odnose na terminološko usaglašavanjem sa Statutom grada. „ Usaglašene su i odredbe u pogledu naziva akata o sistematizaciji, kao akta o unutrašnjem uređenju gradske opštine. Izvršeno je smanjenje broja Odeljenja, sa šest na pet, tako da su spojeni Odeljenja i Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove, što će povećati efikasnost i kvalitet rada opštine“, rekao je Dejan Kovačević i naglasio da su poslovi u vezi sa legalizacijom preneti na gradski Sekretarijat za legalizaciju.

Na održanoj sednici Skupštine, od 50 prisutnih odbornika, 46 je glasalo za donošenje Odluke o načinu i postupku davanja u zakup, određivanje zakupnine na poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik Gradska opština Stari grad. „ Donošenjem ove Odluke obezbediće se veća javnost prilikom davanja u zakup poslovnog prostora , kao i učešće većeg broja ponuđača, a visina zakupnine odredi što približnije tržišnim uslovima“, rekla je u obraćanju odbornicima Skupštine direktorka JP „ Poslovni prostor Stari grad“ Jelena Karamata . „ Uvođenjem nove Ekskluzivne zone izvršiće se ravnomernije opterećenje zakupaca poslovnog prostora, istakla je Karamata o dodala da se period zakupa smanjuje sa deset na pet godina, kao i to da će ovo preduzeće sa zakupcima moći zaključivati predugovor o zakupu što će doprineti urednijem plaćanju zakupnine. Odbornici Skupštine doneli su i rešenje o razrešenju odbornice Radmile Jovanović, sa dužnosti člana Saveta za arhitekturu i urbanizam Skupštine GO Stari grad i umesto nje izabrali Dragan Ćećeza, odbornika Srpske radikalne stranke. Takođe, većinom glasova odbornici su doneli rešenje o izboru Đurić Radosava ispred Liberalno Demokratske stranke – Čedomir Jovanović u Savet za propise, umesto Zlatka Crnogorca kome je prestao mandat odbornika.

Na sednici su većinom glasova prisutnih odbornika imenovani članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih Ustanove kulture opštine Stari grad

„ Parobrod“. U Upravnom odboru „ Parobroda“ biće Zlatko Crnogorac, izvršni producent i Iva Nikolić, organizator manifestacija, dok je za člana Nadzornog odbora izabrana Marija Ivanović, referent za pravne poslove UK „ Parobrod“.