NENAD BOROVČANIN NA SEMINARU O KOORDINACIJI SEKTORSKIH POLITIKA ZA BOLJI ŽIVOT MLADIH

Zamenik predsednika Gradske opštine Stari grad Nenad Borovčanin učestvuje na seminaru za predstavnike nacionalnih i lokalnih vlasti, krovnih organizacija mladih sa nacionalnog nivoa i predstavnike udruženja građana, koji je organizovalo Partnerstvo Saveta Evrope i Evropske komisije, 26 – 27. oktobra 2016. godine u Budvi.

Seminar je okupio oko 35 učesnika uglavnom iz zemalja Zapadnog Balkana, koji su uključeni u kreiranje i realizaciju omladinske politike sa ciljem da se pojasni kako razviti servise na lokalnom nivou koji bi osnažili mlade i podstakli ih na javno učešće. Imajući u vidu da mladi predstavljaju značajnu kategoriju stanovništva čije se potrebe prožimaju kroz sve oblasti – od informisanja do stanovanja i zapošljavanja, neophodna je sinergija svih aktera od značaja, ne samo u tematskom smislu, već i kroz povezivanje predstavnika različitih nivoa vlasti.

Skup je fokusiran na dobijanje konkretnih rezultata koji će ići u korist omladinskoj politici u regionu, kroz razmenu mišljenja i primera dobre prakse po pitanju međusektorske saradnje. Ideja je da se omogući kvalitetno povezivanje predstavnika različitih nivoa vlasti sa mladima i da se kroz dijalog dođe do mogućih modela intenziviranja saradnje i delovanja u skladu sa njihovim potrebama i interesovanjima.

Imajući u vidu da Gradska opština Stari grad prepoznaje mlade kao jednu od prioritetnih ciljnih grupa i da ulaže značajne napore da doprinese njihovom kvalitetnijem životu na lokalom nivou, učešće zamenika predsednika je od značaja za dalje pozicioniranje opštine Stari grad na međunarodnoj sceni, kao i u preuzimanju aktivne uloge u kreiranju međusektorskih politika koje su fokusirane na mlade.