Nabavka usluga mobilne telefonije

Javni poziv

Upustvo ponuđačima kakao da sačene ponudu

obrazac strukture cene

specifikacija usluga