KONKURS ZA WEB APLIKACIJU INTERNET ELEKTRONSKOG DNEVNIKA KORISNICIMA IZ OBLASTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA

 

Komisija za sprovođenje javnog konkursa, Gradske opštine Stari grad u Beogradu raspisuje Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Stari grad za nabavku usluga održavanja web aplikacije internet elektronskog dnevnika, budžetskim korisnicima iz oblasti osnovnog obrazovanja koji imaju sedište na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Ukupno opredeljena budžetska sredstva za nabavku usluga održavanja web aplikacije internet elektronskog dnevnika, iznosi do 1.080.000 dinara bez PDV-a, odnosno 1.296.000 dinara sa PDV-om.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 23.11.2015. godine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA, sa naznakom: “PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA OBLAST OSNOVNOG OBRAZOVANJA.“

Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet portalu Gradske opštine Stari grad u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

KRIJTERIJUMI ZA POSTUPAK KONKURSA

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS