KONKURS ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
Beograd, Makedonska 42
Tel. 3220-721; Faks: 3227-067
www.starigrad.org.rs

Komisija Veća Gradske opštine Stari grad, obrazovana Rešenjem Veća, na osnovu člana 77. Statuta gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/14-prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata („Sl. list grada Beograda“, br. 31/2002 – prečišćen tekst, 5/03,11/05,18/06, 61/09 i 24/10,10/11) i Planom postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad u periodu 2014-2016. godini („Službeni list grada Beograda“ broj 17/14), raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad, počev od dana konačnosti rešenja o postavljenju, do 18.03.2015. godine, (izuzev za konzervatore za sladoled koji se postavljaju počev od dana konačnosti rešenja o postavljenju do 15.11.2014. godine), i to:

1. APARATA ZA KOKICE
2. TEZGI ZA PRODAJU RAZGLEDNICA I TURISTIČKIH PUBLIKACIJA
3. TEZGI ZA PRODAJU ŠTAMPE
4. TEZGI /KOLICA ZA PRODAJU OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA
5. KOLICA ZA PRODAJU PROIZVODA STARIH ZANATA
6. TEZGI ZA PRODAJU UMETNIČKIH PREDMETA
7. TEZGI ZA PRODAJU SUVENIRA
8. TEZGI – SANDUKA ZA ČIŠĆENJE OBUĆE
9. STALAKA ZA PRODAJU BALONA
10. VAGE ZA MERENJE TELESNE TEŽINE
11. TEZGI ZA PRODAJU SVEŽEG I SUŠENOG CVEĆA I PROIZVODA OD CVEĆA
12. KONZERVATORA ZA SLADOLED
13. APARATA ZA SLADOLED
14. UREĐAJA ZA KESTEN I KUKURUZ
15. APARATA-KOLICA ZA „HOT – DOG“
16. APARATA ZA KROFNICE

Konkurs će se sprovesti putem usmenog javnog nadmetanja.

Vrste objekata, lokacije, objekti na lokacijama i namena, početni iznosi u postupku usmenog javnog nadmetanja, kao i opšti i posebni uslovi, pod kojima će biti izvršen odabir korisnika lokacije, sadržan je u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Gradske opštine Stari grad – www.starigrad.org.rs i u Odseku za poslove veća i predsednika Opštine, na prvom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska 42, u sobi broj 17, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu Privredni pregled“.

U istom periodu zainteresovana lica mogu izvršiti i uvid u mikrolokacijske skice objekata, u prostorijama Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, u zgradi opštine u Beogradu u ulici Makedonska 42 (soba 97/V).

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom(preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave, „ zaključno sa 31.03.2014. godine.

Prijave se podnoseza svaki objekat posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42.

Jedan učesnik može podneti samo jednu prijavu za jedan objekat, na jednoj lokaciji.

Izbor korisnika mesta, između blagovremenih i urednih prijava, izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa, na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određeni objekat postignutog u postupku usmenog javnog nadmetanja, odnosno u skladu sa uslovima propisanim za određene objekte.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se 03. aprila 2014. godine,sa početkom u 9 časova,u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Maloj sali na prvom spratu, prema rasporedu sadržanom u konkursnoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje konkursa će, najdalje u roku od 8 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja doneti odluke o izboru korisnika mesta za postavljanje određenog objekta i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa koji su registrovani za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmetni objekat.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227-859