KONKURS ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA STAROM GRADU

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Beograd, Makedonska 42

Tel. 3220-721; Faks: 3227-067

Komisija Veća Gradske opštine Stari grad, obrazovana Rešenjem Veća, na osnovu člana 77. Statuta gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/14-prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata („Sl. list grada Beograda“, br. 31/2002 – prečišćen tekst, 5/03,11/05,18/06, 61/09 i 24/10,10/11) i Planom postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad u periodu 2014-2016. godini („Službeni list grada Beograda“ broj 8/15), raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad, na period do jedne godine, počev od dana konačnosti rešenja o postavljenju, i to:

APARATA ZA KOKICE
TEZGI ZA PRODAJU RAZGLEDNICA I TURISTIČKIH PUBLIKACIJA
TEZGI ZA PRODAJU ŠTAMPE
TEZGI ZA PRODAJU UMETNIČKIH PREDMETA
TEZGI ZA PRODAJU SUVENIRA
TEZGI – SANDUKA ZA ČIŠĆENJE OBUĆE
VAGE ZA MERENJE TELESNE TEŽINE
TEZGI ZA PRODAJU SVEŽEG I SUŠENOG CVEĆA I PROIZVODA OD CVEĆA
TEZGI ZA PRODAJU KNJIGA
KONZERVATORA ZA SLADOLED
UREĐAJA ZA KESTEN I KUKURUZ
APARATA-KOLICA ZA „HOT – DOG“
Vrste objekata, lokacije, objekti na lokacijama i namena, početni iznosi u postupku usmenog javnog nadmetanja, kao i opšti i posebni uslovi, pod kojima će biti izvršen odabir korisnika lokacije, sadržan je u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Gradske opštine Stari grad – www.starigrad.org.rs i u Odeljenju za skupštinske poslove i poslove veća i predsednika, na prvom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska 42, u sobi broj 17, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Danas“.

U istom periodu zainteresovana lica mogu izvršiti i uvid u mikrolokacijske skice objekata, u prostorijama Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, na petom spratu u sobi broj 97.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave, u roku od 8 dana od dana objavljivanja (08.03.2015. godine), odnosno zaključno sa 16.03.2015. godine.

Prijave se podnose za svaki objekat posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42.

Jedan učesnik može podneti samo jednu prijavu za jedan objekat, na jednoj lokaciji.

Izbor korisnika mesta, između blagovremenih i urednih prijava, izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa, na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određeni objekat postignutog u postupku usmenog javnog nadmetanja, odnosno u skladu sa uslovima propisanim za određene objekte.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se 18. marta 2015. godine, u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Maloj sali na prvom spratu, prema rasporedu sadržanom u konkursnoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje konkursa će, najdalje u roku od 8 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja izvršiti izbor korisnika mesta za postavljanje određenog objekta i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa koji su registrovani za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmetni objekat.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227 859.

Konkursnu dokumentaciju, koju možete preuzeti ovde:

1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

2. PRIJAVNI OBRAZAC (Prilog 3)