KONKURS ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA MESTA ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA

Komisija Veća Gradske opštine Stari grad, obrazovana Rešenjem Veća, na osnovu člana 77. Statuta gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/14-prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br17/15) i Planom postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad u periodu 2014-2016. godini („Službeni list grada Beograda“ broj 8/15), na osnovu Zaključka Veća gradske opštine I-03, Broj: 020-3-246/15 od 30.04.2015. godine, raspisuje ponovni

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad, na period do jedne godine, počev od dana konačnosti rešenja o postavljenju, i to:

APARATA ZA KOKICE (2 lokacije)
TEZGI ZA PRODAJU ŠTAMPE (2 lokacije)
TEZGE – SANDUKA ZA ČIŠĆENJE OBUĆE (jedna lokacija)
TEZGE ZA PRODAJU SVEŽEG I SUŠENOG CVEĆA I PROIZVODA OD CVEĆA (1 lokacija)
UREĐAJA ZA KESTEN I KUKURUZ (1 lokacija)
APARATA-KOLICA ZA „HOT – DOG“ (1 lokacija)
Vrste objekata, lokacije, objekti na lokacijama i namena, početni iznosi u postupku usmenog javnog nadmetanja, kao i opšti i posebni uslovi, pod kojima će biti izvršen odabir korisnika lokacije, sadržan je u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Gradske opštine Stari grad – www.starigrad.org.rs i u Odeljenju za skupštinske poslove i poslove veća i predsednika, na prvom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska 42, u sobi broj 17, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Privredni pregled“.

U istom periodu zainteresovana lica mogu izvršiti i uvid u mikrolokacijske skice objekata, u prostorijama Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju u sobi broj 97 na petom spratu.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i konkursnom dokumentacijom.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave, u roku od 8 dana od dana objavljivanja (05.05.2015. godine), odnosno zaključno sa 13.05.2015. godine.

Prijave se podnose za svaki objekat posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42.

Jedan učesnik može podneti samo jednu prijavu za jedan objekat, na jednoj lokaciji.

Izbor korisnika mesta, između blagovremenih i urednih prijava, izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa, na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određeni objekat postignutog u postupku usmenog javnog nadmetanja, odnosno u skladu sa uslovima propisanim za određene objekte.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se 14. maja 2015. godine, u zgradi opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Maloj sali na prvom spratu, sa početkom u 10. časova.

Komisija za sprovođenje konkursa će, najdalje u roku od 8 dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja izvršiti izbor korisnika mesta za postavljanje određenog objekta i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa koji su registrovani za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmetni objekat.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 011/3227 859

1. Konkursna dokumentacija (preuzmite ovde)

2. Prijavni formular (preuzmite ovde)