KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA BUDŽETSKIM KORISNICIMA IZ OBLASTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA SA STAROG GRADA

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – PREDSEDNIK

Komisija za sprovođenje konkursa

Broj: 06-31/19 – 19.3.2019. godine

Beograd, Makedonska 42

Komisija za sprovođenje konkursa, obrazovana zaključkom predsednika Gradske opštine Stari grad u Beogradu I 02 Broj: 020-1-44/2019 od 14.3.2019. godine, na osnovu odredbi Odluke o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta („Službeni list grada Beograda“, broj 60/2014, 74/2014, 99/2014, 16/2015 i 50/2015) i Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu („Službeni list grada Beograda“, broj 131/18), raspisuje

Konkurs

za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Stari grad budžetskim korisnicima iz oblasti osnovnog obrazovanja

Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodela sredstava, iz budžeta Gradske opštine Stari grad za nabavku radova, usluga i dobara za potrebe budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog obrazovanja, čiji je osnivač Republika, koje imaju sedište na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Cilj konkursa

Cilj konkursa je obezbeđivanje sredstava koja su ustanovama iz oblasti osnovnog obrazovanja neophodne za izvršenje svojih redovnih nadležnosti, bez čijeg bi izvršenja funkcionisanje korisnika bilo onemogućeno ili znatno otežano.

Obim sredstava:

Ukupno opredeljena budžetska sredstva za nabavke u oblasti osnovnog obrazovanja, iznose do 800.000 dinara.

Gradska opština Stari grad može odlučiti da sredstva dodeli u punom ili delimičnom iznosu od traženog, odnosno za sve ili samo za pojedine nabavke određenog korisnika, da finansira sve prijavljene korisnike ili samo neke od njih.

Opština može odobriti korisniku, pored sredstava za nabavku radova, usluga i dobara, i sredstva za nabavku sporednih usluga koje su neophodne da bi postupak određene nabavke, odnosno izvršenja predmeta nabavke bio uspešno sproveden, kao što je usluga vršenja stručnog nadzora i izrada specifikacije predmeta nabavke (predmer i predračun radova…) ili, eventualno, projekta.

Pravo učešća na konkursu:

Pravo učešća na konkursu imaju samo ustanove iz oblasti osnovnog obrazovanja sa sedištem na teritoriji Gradske opštine Stari grad koje nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju aktivnosti koje su predmet obraćanja, za šta su dužni da podnesu odgovarajući dokaz (potvrdu-izjavu korisnika ili njegovog osnivača da nije obezbedio sredstva za sprovođenje određene aktivnosti).

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Gradska opština će odluku o dodeli sredstava doneti posle sveobuhvatnog razmatranja svih okolnosti od značaja za svrsishodnu dodelu sredstava, imajući u vidu naročito sledeće kriterijume:

– da se određenom nabavkom otklanja opasnost i unapređuje bezbednost učenika i imovine;

– da se nabavkom sanira određeni objekat i dovodi u stanje redovne upotrebe;

– da se nabavkom unapređuje rad korisnika;

– da se nabavkom dugoročno i kvalitetno zadovoljava određena potreba.

Ukoliko korisnik traži dodelu sredstava za više nabavki, poželjno je da ih navede po redosledu prioriteta, što ne obavezuje davaoca prilikom donošenja konačne odluke o dodeli sredstava.

Prijava na konkurs mora da sadrži:

– predmet nabavke sa procenjenom vrednošću nabavke;

– specifikaciju radova, usluga ili dobara koji su predmet nabavke sa procenjenom vrednošću ( potrebno je detaljno opisati predmet nabavke, a ako to nije moguće, na primer u slučaju kada je zbog tehničke složenosti predmeta potrebno angažovati stručna lica koja će izraditi specifikaciju/predmer-predračun radova, neophodno je dati osnovni opis radova, usluga i dobara.

– obrazloženje potrebe za određenom nabavkom;

– iznos sopstvenih sredstava ili od drugog subjekta dobijenih sredstava kojima se obezbeđuje deo ukupno potrebnih sredstava za sprovođenje određene nabavke, ukoliko je to slučaj.

NAPOMENA:

Gradska opština Stari grad može, posle donošenja odluke o dodeli sredstava po ovom konkursu, da odustane od realizacije dodele sredstava ukoliko za to postoje ozbiljni razlozi kao što su:

– smanjenje budžetskih sredstava za navedene namene usled donošenja akta viših nivoa vlasti

(Republike, Grada),

– smanjenje budžeta koje je posledica obavezne primene pozitivnih propisa,

– zabrana raspolaganja budžetskim sredstvima za namene predviđene ovim konkursom sadržane u

propisima ili aktima državnih organa,

– smanjeni priliv budžetskih sredstava,

– postojanje hitne i neodložne potrebe za preusmeravanjem budžetskih sredstava za otklanjanje ili sprečavanje štetnih posledica koje nastaju u vezi sa elementarnim nepogodama ili vanrednim događajima,

– drugi važni razlozi.

Prijava na konkurs i način dostavljanja:

Prijava na konkurs se dostavlja na obrascu prijave koji se preuzima sa Portala Gradske opštine Stari grad, na internet adresi www.starigrad.org.rs.

Uz prijavu se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:

– kopija rešenja o osnivanju podnosioca prijave;

– kopija statuta podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 28.3.2019. godine.

Prijave se podnose, putem pošte ili preko pisarnice uprave gradske opštine, u zatvorenoj koverti na adresu:

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA, sa naznakom: „PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA OBLAST OSNOVNOG OBRAZOVANJA – NE OTVARATI.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet portalu Gradske opštine Stari grad u roku od 3 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

PRAVNA POUKA:

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste učesnika na konkursu.

NAPOMENA: Zbog trenutnih tehničkih problema, PRIJAVNI FORMULAR možete preuzeti U ŠALTER SALI Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Kontakt osoba: Dragana Stojanović 011/322-55-15.