KONKURS ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA MESTA ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA U PEŠAČKIM ZONAMA I NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKIH CELINA U OKVIRU GO STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Beograd, Makedonska 42

www.starigrad.org.rs

Komisija za izbor korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji Gradske opštine Stari grad, obrazovana Rešenjem Predsednika gradske opštine Stari grad I-02 Broj: 020-502/22 od 08.06.2022. godine, na osnovu člana 77. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda (“Službeni list grada Beograda”, broj 17/2015, 43/2015, 71/2015, 26/2019, 152/2020 i 101/2021), i u skladu sa Planom postavljanja tezgi i drugih privremenih objekata na površinama u pešačkim zonama i na javnim površinama na području prostorno kulturno-istorijskih celina: područje oko Dositejevog liceja, područje Knez Mihailove ulice, Topčider, Kosančićev venac, Skadarlija, kao i području koje uživa status prethodne zaštite – Svetosavski plato („Službeni list grada Beograda“, broj 128/2019 i 101/2021 – dr. odluka), raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje tezgi i drugih privremenih objekata na površinama u pešačkim zonama i na javnim površinama na području prostorno kulturno-istorijskih celina u okviru Gradske opštine Stari grad, i to:

  1. 13 konzervatora za sladoled
  2. 3 aparata za kokice
  3. 2 tezge za prodaju suvenira
  4. 1 aparat za sladoled
  5. 1-9 tezgi za prodaju knjiga

 Vrste objekata, lokacije, objekti na lokacijama i namena, početni iznosi u postupku usmenog javnog nadmetanja, kao i Pravila za sprovođenje postupka odabira korisnika i o načinu korišćenja lokacija na kojima su postavljeni privremeni objekti, sadržani su u konkursnoj dokumentaciji.

 Konkursna dokumentacija se može preuzeti u Odeljenju za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, u Makedonskoj ulica broj 42, u „Šalter sali”, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Srpski telegraf“.

U istom periodu zainteresovana lica mogu izvršiti i uvid u mikrolokacijske skice mesta postavljanja privremenih objekata, u prostorijama Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, na petom spratu u kancelariji broj 99.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, koja imaju registrovanu delatnost i ispunjavaju uslove utvrđene Odlukom o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda i konkursnom dokumentacijom.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave gradske opštine Stari grad, počev od 13.6.2022. godine, zaključno sa 20.6.2022. godine.

Prijave se podnose za svaki objekat posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42, sa naznakom: „Prijava na konkurs za tezge“.

Izbor korisnika mesta, između blagovremenih i urednih prijava, izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određeni objekat postignutog u postupku javnog nadmetanja, u skladu sa uslovima propisanim Pravilima za sprovođenje postupka odabira korisnika.

Registracija učesnika u postupku javnog nadmetanja, i postupak usmenog javnog nadmetanja održaće se 24.6.2022. godine u 09.00h, u zgradi Gradske opštine Stari grad, u Makedonskoj ulici broj 42, u Maloj sali na prvom spratu, prema rasporedu sadržanom u konkursnoj dokumentaciji.

Komisija za sprovođenje konkursa će, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja postupka usmenog javnog nadmetanja doneti odluku o izboru korisnika mesta za postavljanje određenog objekta i o tome pismeno izvestiti sve učesnike konkursa koji su registrovani za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja za predmetni objekat.

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 011/3300680 i 011/3300685.

KOMISIJA ZA IZBOR KORISNIKA MESTA ZA

POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH POKRETNIH

PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

PRILOZI:

  1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA 2022.GODINU
  2. Prilog 1 – RASPIS KONKURSA
  3. Prilog 2 – VRSTE OBJEKATA I LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA
  4. Prilog 3 – OBRAZAC PRIJAVE NA PRIJAVA NA KONKURS
  5. Prilog 4 – PRAVILA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ODABIRA KORISNIKA I O NAČINU KORIŠĆENJA LOKACIJA NA KOJIMA SU POSTAVLJENI PRIVREMENI OBJEKTI