KONKURS KANCELARIJE ZA MLADE “KO ĆE U KOŠICE 2013”

Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Kancelarija za mlade opštine Stari grad u saradnji sa Ustanovom kulture “Parobrod”, pozivaju sve zainteresovane da podnesu prijavu za konkurs “KO ĆE U KOŠICE 2013.”. Datum početka konkursa je 25. APRIL 2013. godine.

Projekat predstavlja sticanje novog životnog i profesionalnog iskustva za mlade sa teritorije Gradske opštine Stari grad kroz upoznavanje programa ovogodišnje evropske prestonice kulture Košica, grada Lublina u Poljskoj sa kojim gradska opština Stari grad ostvaruje intenzivnu bilateralnu saradnju kao i prestonice Slovačke, Bratislave kao nosioca kulturnih, društvenih i privrednih aktivnosti u tom delu Evrope.

Ovo studijsko putovanje trajaće od 8. do 14. jula 2013. godine.

Podnosioci prijava moraju ispunjavati kriterijume koji su postavljeni u Uputstvu za podnošenje prijava za konkurs “KO ĆE U KOŠICE”.

Uputstvo, formular kao i prateća izjava za podnošenje prijava, su dostupni i mogu se preuzeti na sajtu Kancelarije za mlade opštine Stari grad www.kzmstarigrad.org.rs, na sajtu opštine Stari grad www.starigrad.org.rs, na sajtu Ustanove kulture “Parobrod” www.ukparobrod.rs ili u prostorijama Kancelarije za mlade, Gradska opština Stari grad, Makedonska 42, 4. sprat, soba 75, svakim radnim danom 10 -15,00 sati i u prostorijama Ustanove kulture ‘Parobrod’ , Kapetan Mišina ulica 6a, Beograd, svakim radnim danom 10 – 17,00 sati.

Za dodatne informacije se možete obratiti i na telefon: 011 3300 657 svaki radni dan od 10 – 15,00 sati tokom trajanja konkursa ili putem e-mejlova: kzmstarigrad@gmail.com i info@ukparobrod.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:

– preporučenom poštom na adresu: Gradska opština Stari grad, grad Beograd, Makedonska 42, soba 75

– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u pisarnici Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, Kancelarija za mlade, soba 75.

– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u prostorijama Ustanove kulture „Parobrod“, Kapetan Mišina ulica broj 6a u Beogradu.

Koverat mora da sadrži naznaku: KONKURS “KOŠICE 2013”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom.

Prijave poslate na drugi način (na primer: faksom ili mejlom) ili dostavljene na druge adrese neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 31. maj godine do 15 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Više informacija na sajtu Kancelarije za mlade Stari grad – http://kzmstarigrad.org.rs/sr/aktivnosti.php?t=1