JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA  SLUŽBENIKA

Oglašavanja: 21.05.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 07.06.2021. godine

 Republika Srbija

GRAD BEOGRAD

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE  STARI GRAD

 

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17 –dr. zakon i 95/18 i 95/2018-dr.zakon i 157/2020-dr.zakon ) člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16),

oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA  SLUŽBENIKA

 I. Organ u kome se radno mesto popunjava: Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu ul. Makedonska broj 42

II. Radno mesto na kojem se vrši prijem:

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI  I PROJEKTE RAZVOJA

Odsek za  poslove boračko invalidske zaštite i povereništva za izbeglice

  1. Radno mesto –Poverenik za izbeglice , zvanje samostalni savetnik, jedan izvršilac

Opis posla: održava vezu između posebnih operativnih tela u gradskoj opštini, Gradu i Komesarijatu za izbeglice i migracije; izrađuje rešenja o priznavanju, odnosno nepriznavanju statusa izbeglih lica; izdaje legitimacije interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije; organizuje poslove koji se odnose na trajni povratak i informativni odlazak izbeglica u Hrvatsku i BiH; učestvuje u izradi pravilnika Komisije za pružanje humanitarne pomoći izbeglim i interno raseljenim licima; evidentira i preduzima mere i aktivnosti za najugroženije porodice izbeglih i interno raseljenih lica, azilanata i lica iz procesa readmisije; izrađuje periodične i godišnje izveštaje; vodi poslove evidencije izbeglih i interno raseljenih lica za posebne namene; obavlja sve poslove vezane za popis, registraciju, reviziju i izbore prema uputstvu Komesarijata za izbeglice i migracije i učestvuje u pripremi, raspisivanju i realizaciji javnih poziva/konkursa namenjenih unapređenju položaja i uslova života izbeglih i interno raseljenih lica; obavlja komunikaciju sa fizičkim licima kojima je odobrena pomoć i prati realizaciju dodele odobrene pomoći; izdaje potvrde, uverenja i druga dokumenta važna za regulisanje statusa i ostvarivanje prava ovih lica; obavlja poslove vezane za azil i readmisiju; sarađuje sa humanitarnim organizacijama i udruženjima; održava poslovnu komunikaciju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i drugim organima i institucijama, u cilju prikupljanja i razmene informacija; obavlja poslove u vezi izdavanja uverenja iz oblasti privatnog preduzetništva na osnovu evidencije iz registra radnji; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka, rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

 Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomske nauke u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i detaljno poznavanje principa, metoda rada i najboljih primera iz prakse koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene.

 Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava:   Zakon o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 24/2011); – Zakon o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, broj 18/1992, „Službeni list SRJ“, 42/2002 – odluka SUS i („Službeni glasnik RS“, broj 30/2010); Pravilnik o izbegličkoj legitimaciji („Službeni glasnik RS“, broj 23/1992 i 139/2004); ; veština komunikacije – usmeno.

 

ODELJENJE ZA  KOMUNALNE POSLOVE I KOMUNALNU INSPEKCIJU

Odsek za komunalne poslove

Radno mesto –Upravnopravni poslovi, zvanje savetnik,  jedan izvršilac

 Opis posla: Opis poslova: pruža stručnu pomoć komunalnim inspektorima u postupku inspekcijskog nadzora; izrađuje nacrte prvostepenih odluka iz nadležnosti komunalne i inspekcijske oblasti; razmatra žalbe izjavljene na odluke koje donose inspektori i daje instrukcije za postupanje po žalbi; prati i stara se o pravilnoj primeni propisa; podnosi izveštaje o svom radu; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka, rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i poznavanje metoda rada, postupaka i stručnih tehnika koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja primene.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava: Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje); Zakon o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, broj 88/2011, 104/2016 i 95/2018); Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, broj 36/2015, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018);, veština komunikacije – usmeno.

III. Uslovi  za zaposlenje: Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu,odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

 IV .  Trajanje rada:

 Radni odnos se zasniva na neodređeno  vreme.

V. Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana.

Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf”, odnosno od 21.05.2021. godine.

Adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen Oglas o javnom konkursu je: https://www.starigrad.org.rs/.

Prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VI. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

 – uverenje o državljanstvu ( ne starije od šest meseci);

–  izvod iz matične knjige rođenih ( izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, br.20/09, 145/14 i 47/18),

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;

– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

– uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stučnom ispitu, dostavljaju uverenja o položenom pravosudnom ispitu;lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana prijema u radni odnos;

– da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa).

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu  u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave , pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti dokaz da im ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine  ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, priloži izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, gde se ista može preuzeti.

VII.  Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Konkrusnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Uprave Gradske opštine Stari grad Beograd, ul. Makedonska 42, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta službenika “.

 VIII.    Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Ana Kovačević, telefon: 3300-551, radnim danima od 10:00 do 12:00 časova.

IX. Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Uprave Gradske opštine Stari grad, Beograd, ul. Makedonska broj 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

 Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a u dnevnim novinama „Srpski telegraf“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

NAČELNIK UPRAVE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

VLADIMIR BAĆOVIĆ

PRILOG: IZJAVA U VEZI PRIBAVLJANJA PODATAKA