K O N K U R S ZA ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA MESTA ZA POSTAVLJANJE TEZGI ZA PRODAJU CVEĆA

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Beograd, Makedonska 42
Tel. 3220-721; Faks: 3227-067
www.starigrad.org.rs

Komisija Veća Gradske opštine Stari grad, na osnovu Zaključka veća I 03 broj:020-3-31/12 od 19.01.2012. godine, na osnovu člana 77. Statuta gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 3/11-prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata („Službeni list grada Beograda“, broj 31/02-prečišćen tekst,5/03,11/05,18/06, 61/09,24/10,10/11), raspisuje

K O N K U R S

za određivanje korisnika mesta za postavljanje 58 tezgi za prodaju cveća na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, u vremenu od 03. do 11. marta 2012. godine, u sklopu aktivnosti na obeležavanju međunarodnog praznika „8. marta – Dana žena“.

Mesta za postavljanje tezgi, početni iznosi, kao i uslovi, pod kojima će biti izvršen odabir korisnika sadržani su u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa sajta Gradske opštine Stari grad – www.starigrad.org.rs i u Odseku za poslove veća i predsednika opštine, na prvom spratu zgrade Opštine, u Ul. Makedonska 42, u sobi broj 17, radnim danom od 9,00 do 15,00 časova, počev od prvog narednog radnog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Blic“, dana 05.02.2012. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, i individualni proizvođači i odgajivači cveća, koji će na tezgama prodavati isključivo cveće i prateći asortiman.

Prijava na Konkurs, podnosi se poštom (preporučenom pošiljkom), ili preko Pisarnice Uprave, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Blic“.

Prijave se podnose za svaki objekat na određenom mestu posebno, na propisanom obrascu iz Priloga 3. Konkursne dokumentacije, na adresu: GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD, Beograd, Makedonska broj 42. sa naznakom: «konkurs za tezge- NE OTVARAJ» i oznakom, na koverti, broja mesta za koje se prijava podnosi.
Jedan učesnik može podneti samo jednu prijavu za jedan objekat.

Izbor korisnika mesta izvršiće Komisija za sprovođenje konkursa, u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda, i to isključivo na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa za određeno mesto, i o tome pismeno izvestiti učesnike konkursa

Informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti na telefon: 3227-859.

    1. PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU
    2. OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS