JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU SA ELEMENTIMA DETALJNE RAZRADE ZA I FAZU PRVE LINIJE METRO SISTEMA

Ponedeljak, 23. avgust 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima razrade za I fazu prve linije metro sistema

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 29.07.2021. godine, utvrdila Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

oglašava
JAVNI UVID

U   NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU SA ELEMENTIMA DETALJNE RAZRADE ZA I FAZU PRVE LINIJE METRO SISTEMA
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena
na životnu sredinu

1. JAVNI UVID obaviće se od 24. avgusta 2021. godine do 24. septembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 12. oktobra 2021. godine, u 13 časova.
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.
5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 24. septembrom 2021. godine. 

Tekst i dokumentaciju možete pogledati OVDE