JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA PRIPRAVNIKA I NAMEŠTENIKA

Datum oglašavanja: 16.04.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 05.05.2021. godine

 Republika Srbija

GRAD BEOGRAD

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE  STARI GRAD

 Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17 –dr. zakon i 95/18 i 95/2018-dr.zakon i 157/2020-dr.zakon ) člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 pod brojem:112-2725/2021 od 30.03.2021. godine ,

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKOG RADNOG  MESTA  PRIPRAVNIKA I NAMEŠTENIKA

Organ u kome se radno mesto popunjava: Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu ul. Makedonska broj 42

Radno mesto na kojem se vrši prijem:

 ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Odsek za  ljudske resurse

Radno mesto – Poslovi upravljanja ljudskim resursima, zvanje mlađi savetnik, jedan izvršilac, pripravnik

Opis posla: Uz  nadzor nadređenih učestvuje u postupku sprovođenja javnog konkursa; učestvuje u izradi i pripremi Programa stručnog usavršavanja službenika; učestvuje u sprovođenju Programa stručnog usavršavanja; učestvuje u izradi izveštaja o realizovanom stručnom usavršavanju; učestvuje u analizi i proceni potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem službenika; učestvuje u proceni efekata sprovedenih obuka; obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove, koji se odnose na: pružanje podrške u pripremi podataka i informacija od značaja za sprovođenje Programa stručnog usavršavanja službenika, vođenje evidencija o stručnom usavršavanju službenika i o sprovedenim obukama službenika, prikupljanje podataka neophodnih za izradu analiza i izveštaja o stručnom usavršavanju službenika; obavlja kadrovske poslove  i vodi propisane evidencije iz oblasti ljudskih resursa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja , Šefa Odseka i načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti psiholoških nauka u okviru obrazovno- naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, u organima gradskih opština, kao i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava:  Zakon o opštem upravnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – dr. zakon), Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), usmeno, poznavanje rada

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Odsek za opšte poslove

Radno mesto  na kojem se vrši prijem – kafe kuvarica, nameštenik peta vrsta, dva izvršioca

 Opis posla: Priprema i uslužuje kafu i piće za potrebe zaposlenih, imenovanih i postavljenih lica u gradskoj opštini i za potrebe svih poslovnih sastanaka koje organizuju funcioneri gradske opštine; stara se o urednoj snabdevenosti i asortimanu robe; naručuje tople i hladne napitke i vodi evidencije o prijemu robe i ambalaže; stara se o primljenoj robi; vrši obračun utrošene robe; održava čistoću i higijenu inventara i kafe-kuhinje; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja, šefa Odseka i načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno ili priznato srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, odnosno III ili IV stepen stručne spreme ili stečeno specijalističko obrazovanje.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava: veština komunikacije – usmeno.

III. Uslovi  za zaposlenje: Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu,odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

 IV .  Trajanje rada:

Radni odnos  za radno mesto poslovi upravljanja ljudskim resursima, se zasniva na određeno vreme

Radni odnos  za radno mesto kafe kuvarica  se zasniva na neodređeno  vreme.

Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana.

Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf”, odnosno od 16.04.2021. godine.

Adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen Oglas o javnom konkursu je: https://www.starigrad.org.rs/.

Prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

– izvod iz matične knjige rođenih ( izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, br.20/09, 145/14 i 47/18),

– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;

– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

– uverenje o položenom državnom stručnom ispitu(lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stučnom ispitu, dostavljaju uverenja o položenom pravosudnom ispitu;lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana prijema u radni odnos;

– da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa).

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu  u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave , pored navedenih dokaza , potrebno je dostaviti dokaz da im ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine  ili jedinice loklane samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, priloži izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, gde se ista može preuzeti.

VII.  Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Konkrusnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Uprave Gradske opštine Stari grad Beograd, ul. Makedonska 42, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta pripravnika i nameštenika“.

VIII.    Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Ana Kovačević, telefon: 3300-551 radnim danima od 10:00 do 12:00 časova.

Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Uprave Gradske opštine Stari grad, Beograd, ul. Makedonska broj 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a u dnevnim novinama „Srpski telegraf“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

VLADIMIR BAĆOVIĆ

 

IZJAVA U VEZI PRIBAVLJANJA PODATAKA