JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH  MESTA I RADNOG MESTA NAMEŠTENIKA

Datum oglašavanja: 23.11.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 08.12.2021. godine

Republika Srbija

GRAD BEOGRAD

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE  STARI GRAD

 

Na osnovu člana  4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17 –dr. zakon,  95/2018-dr.zakon i 157/2020-dr.zakon ) člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 pod brojem: 112-2725/2021 od 30.03.2021. godine  i 51 broj 112-7921/2021 od 27. avgusta 2021. godine, a u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine Stari grad (I– 03 broj: 020-3-20/21, 020-3-52/2021,  020-3-65/2021,  020-3-75/2021 i 020-3-107/2021) načelnik Uprave gradske opštine,

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH  RADNIH  MESTA  I  RADNOG MESTA NAMEŠTENIKA

 

I – Organ u kome se radno mesto popunjava: Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu, ulica Makedonska broj 42   

II- Radna mesta na kojima se vrši prijem:

  1. Poslovi kurira, vrsta radnog mesta nameštenik peta vrsta, jedan izvršilac, u Odeljenju za opštu upravu, Odsek za opšte poslove;

Opis posla:  vrši poslove kurira; obavlja razvrstavnje pošte koja se otprema; stara se o prijemu i pripremanju pošte za otpremanje preko poštanske službe; vrši predaju pošte u poštansku službu; preuzima obične i preporučene pošiljke,  pakete i štampu u poštanskoj službi; vrši slaganje materijala za Veće i Skupštinu gradske opštine; obavlja i druge poslove po nalogu, šefa Odseka rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: osnovno obrazovanje.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava: veština komunikacije – usmeno.

  1. Imovinskopravni poslovi, zvanje mlađi savetnik, jedan izvršilac, u Odeljenju za imovinsko –pravne i stambene poslove;

Opis posla: Uz nadzor nadređenih postupa po zamolnicama drugih organa iz imovinsko pravne oblasti; prikuplja potrebne dokaze i isprave za upis prava javne svojine; izrađuje uverenja za upis svojinskih prava na nepokretnosti u korist gradske opštine u javnoj knjizi u kojoj se vode podaci o svojinskim pravima na nepokretnostima; postupa po zahtevima za davanje u zakup garaža na kojima je nosilac prava korišćenja gradska opština i priprema predloge za Veće gradske opštine; daje obaveštenja o stambenim zajednicama i upravnicima stambenih zajednica na teritoriji gradske opštine; dostavlja podatke o nepokretnostima koje su u javnoj svojini i kojima Odeljenje raspolaže po zahtevu državnih organa i fizičkih/pravnih lica koja dokažu svoj pravni interes; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz naučne i stručne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno- naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje  240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, u organima gradskih opština, kao i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava:  poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje); Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon); Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa („Službeni list SFRJ“, broj 6/1980, 36/1990), Sl. SRJ broj 29/1996, Službeni glasnik RS broj 115/2005-dr.zakon); Pravilnika o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža na kojima je nosilac prava korišćenja grad Beograd (“Službeni list grada Beograda”, broj 5/2005 i 28/2005, “Službeni glasnik RS”, broj 12/2009 – odluka US i “Službeni list grada Beograda”, broj 20/2009, 1/2010 i 41/2011); i veština komunikacije-usmeno.

  1. Komunalni inspektor, zvanje savetnik, jedan izvršilac, u Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, Odsek za komunalnu inspekciju;

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa i zakonitošću postupaka građana i drugih privrednih subjekata u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; vrši nadzor nad sprovođenjem propisa koji se odnose na stanje komunalnog reda, a naročito obavljanje u prvom stepenu svih poslova komunalnog inspekcijskog nadzora, u komunalnoj oblasti u skladu sa posebnom odlukom Skupštine grada, izuzev poslova komunalne inspekcije koje u prvom stepenu vrši Grad, i to u oblastima održavanja čistoće i čišćenja javnih površina, kontrole radnog vremena, postavljanja privremenih objekata, tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama, obavljanju poslova u vezi čistoće i izgleda spoljnjih delova zgrada i drugih kućnih objekata, kućnog reda u stambenim zgradama i korišćenja zajedničkih prostorija koje pripadaju zgradi, uslova i načina držanja domaćih životinja; preduzima mere iz nadležnosti komunalne inspekcije (donosi rešenja i stara se o njihovom sprovođenju, izdaje prekršajne naloge i dr.); proučava instrukcije i propise iz oblasti nadzora i stručno se usavršava; rešava po prijavama građana i pravnih lica iz domena nadležnosti komunalne inspekcije; sačinjava zapisnike o uviđaju i saslušanju stranaka; preduzima upravne mere za koje je zakonom ovlašćen; prisustvuje i sprovodi izvršenja izvršnih rešenja iz komunalne inspekcije; sarađuje sa drugim inspekcijama u cilju efikasnijeg vršenja nadzora; obavlja druge poslove po nalogu, šefa Odseka, rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost : stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i detaljno poznavanje principa metoda rada i najboljih primera iz prakse u pravnoj oblasti koje se stiče radnim iskustvom  u struci od najmanje tri godine, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja primene.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava: poznavanje  Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS”, broj 88/2011, 104/2016 i 95/2018);  Zakona o inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, broj 36/2015, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018);  Zakona o prekršajima (“Službeni glasnik RS”, broj 65/2013, 13/2016, 98/2016 – odluka US, 91/2019 i 91/2019 – dr. zakon);

III. Uslovi  za zaposlenje: Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

IV .  Trajanje rada:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

V. Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana.

Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf”, odnosno od 23.11.2021. godine.

Adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen Oglas o javnom konkursu je: www.starigrad.org.rs.

Prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, po mogućstvu mejl adresu,  podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

  1. VI. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

– uverenje o državljanstvu ( ne starije od šest meseci);

–  izvod iz matične knjige rođenih ( izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u (,,Službenom glasniku RS“, br.20/09, 145/14 i 47/18),

–   dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;

–  isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

-uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju uverenja o položenom pravosudnom ispitu; lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana prijema u radni odnos);

-da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa).

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu  u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti dokaz da im ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

Odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, priloži izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, gde se ista može preuzeti.

VII.  Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Konkursnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Uprave Gradske opštine Stari grad Beograd, ulica Makedonska 42, sa naznakom: „za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta službenika i nameštenika“.

VIII. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu Ana Kovačević, telefon: 011/3300-551, radnim danima od 10:00 do 12:00 časova.

IX. Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Uprave Gradske opštine Stari grad, Beograd, ulica  Makedonska broj 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a u dnevnim novinama „Srpski telegraf“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

VLADIMIR BAĆOVIĆ

 

PRILOG – Izjava u vezi sa pribavljanjem podataka