JAVNI POZIV ZA UVID U POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNIH MANJINA

Neposredni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina biće održani 6. juna 2010. godine. Na neposrednim izborima biraju se nacionalni saveti albanske, aškalijske, bošnjačke, bunjevačke, bugarske, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, romske, rumunske, rusinske, slovačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

Pravo glasa na izborima imaju samo oni pripadnici nacionalnih manjina koji su upisani u poseban birački spisak (PBS) svoje nacionalne manjine. Pravo upisa u PBS ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u opšti birački spisak. Upis u PBS vrši se na osnovu pismenog zahteva. Zahtev za upis se podnosi opštinskim, odnosno gradskim upravama gde podnosilac zahteva ima prebivalište. Zahtev za upis može da se podnese neposredno ili putem pošte. Zahtev za upi se može preuzeti sa sajta Ministarstva za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs.

PBS se zaključuje 21. maja 2010. godine u ponoć. Samo birači koji se do tog vremena upišu u PBS moći će da glasaju na izborima zakazanim za 6. jun 2010. godine.

Pozivaju se svi birači koji su podneli zahtev za upis u PBS da li su upisani u PBS i da li su njihovi podaci u PBS-u ažurni.

Pozivaju se svi pripadnici nacionalnih manjina koji se još nisu upisali u PBS da to učine ukoliko žele kako bi 6. juna 2010. godine mogli da biraju članove svog nacionalnog saveta.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava