JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Veće gradske opštine Stari grad u Beogradu, na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 95. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon), člana 11. stav 3, člana 12. stav 2. i člana 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, broj 95/2016) i člana 77. stav 1. tačka 6) Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018 i 73/2019), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

I Organ u kome se popunjava položaj:

Uprava gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska broj 42

II Položaj koji se popunjava:

Zamenik načelnika Uprave gradske opštine Stari grad – položaj u II grupi

III Podaci o radnom mestu i uslovima:

Radno mesto predviđeno članom 22. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine Stari grad broj 020-3-395/19 od 30.12.2019. godine.

Mesto rada: Beograd – Stari grad, Makedonska broj 42.

Trajanje rada na položaju: pet godina:

Opis poslova: zamenjuje načelnika Uprave gradske opštine u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine, odlukama Skupštine gradske opštine, Veća gradske opštine i predsednika gradske opštine; obavlja i druge poslove iz  nadležnosti Uprave gradske opštine po ovlašćenju načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uslovi za zaposlenje: da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

IV Prijava na konkurs sadrži:

 • ime i prezime kandidata,
 • datum i mesto rođenja,
 • adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu,
 • podatke o obrazovanju,
 • podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima,
 • podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

V Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

 • Radna biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu,
 • original ili overena fotokopija dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi i radnom iskustvu (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovim, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
 • uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdata nakon objavljivanja ovog konkursa),
 • učesnici konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je da dostave i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili koji su overeni još pre 01.03.2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbama člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično timačenje) propisano je, izemđu ostalog, da organ može da vrši  uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:

 • uverenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Obrazac izjave dostupan je na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs), u delu Dokumenti.

 1. U izbornom postupku za izbor kandidata za popunjavanje položaja zamenika načelnika Uprave gradske opštine Stari grad, Konkursna komisija vrši proveru i ocenjivanje:
 2. stručne osposobljenosti za rad na položaju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Stari grad, usmenim razgovorom sa učesnikom javnog konkursa;
 3. znanja iz oblasti delokruga rada organa i to: Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018); Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon); Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, broj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – dr. zakon, 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn., 104/2016 – dr. zakon, 96/2017 – usklađeni din. izn., 89/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – usklađeni din. izn.); Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2016 i 95/2018 – dr. zakon), usmenim razgovorom sa učesnikom javnog konkursa;
 4. veštine (veštine komunikacije i veštine rukovođenja), koja se proverava usmenim razgovorom sa učesnikom javnog konkursa.

VII Rok za podnošenje prijave na javni konkurs:

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama “Danas”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom.

VIII Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:

Veće gradske opštine Stari grad, Konkursna komisija, Beograd, Makedonska broj 42, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika Uprave gradske opštine Stari grad”.

Prijava na javni konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa, podnosi se preporučenom pošiljkom putem pošte ili se predaje na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad, u zatvorenoj koverti.

IX Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Ana Ogrizović, tel. 3300 641, svakog radnog dana od 10,00 do 16,00 časova.

X Objavljivanje javnog konkursa:

Oglas o javnom konkursu za popunjavanje položaja zamenika načelnika Uprave gradske opštine Stari grad objavljuje se na internet stranici Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs).

Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije Gradske opštine Stari grad na kojoj je javni konkurs objavljen, objavljuje se u dnevnom listu “Danas” koji se distribuira za celu teritoriji Republike Srbije.

XI Izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, navedenih u javnom konkursu, obaviće se u prostorijama gradske opštine Stari grad, Ulica Makedonska broj 42, Beograd, a kandidati će o datumu i vremenu biri obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese stanovanja ili e-mail adrese) koje navedu u svojim prijavama.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom oglasu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

    PREDSEDSEDNIK VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

    Marko Bastać

OBRAZAC IZJAVE O PRIBAVLJANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA