JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD – UPRAVA GRADSKE OPŠTINE

Načelnik Uprave gradske opštine

I-04 broj: 111-4/2020 – 08.05.2020. godine

Beograd, Makedonska 42

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-9018/2018 od 26.09.2018. godine, Uprava gradske opštine oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Uprava gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska broj 42

II Radno mesto koje se popunjava:

Administrativno-tehnički sekretar – viši referent u Odeljenju za finansije, jedan izvršilac

III Podaci o radnom mestu i uslovima:

Radno mesto predviđeno članom 42. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi gradske opštine Stari grad broj 020-3-51/2020 od 20.02.2020. godine.

Mesto rada: Beograd – Stari grad, Makedonska broj 42.

Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

Opis poslova: Prima, zavodi i razvodi poštu; prima i poziva stranke; obavlja kancelarijske poslove; usaglašava izveštaje o nerešenim predmetima sa Pisarnicom, prima telefonske pozive i zakazuje prijem stranaka kod rukovodioca Odeljenja, vrši zaduživanje izvršioca predmetima i rešene predmete upućuje Pisarnici za arhiviranje; vodi evidenciju o prisustvu zaposlenih u Odeljenju; obavlja tehničko-administrativne poslove iz nadležnosti Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i poznavanje jednostavnih metoda rada i postupaka koje je stečeno radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, položen državni stručni ispit, kao i veština da se stečena znanja primene.

Uslovi za zaposlenje: da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

IV Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto administrativno-tehnički sekretar: poznavanje propisa o kancelarijskom poslovanju (Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, broj 80/1992, 45/2016 i 98/2016); Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, broj 10/1993, 14/1993 – ispravka, 67/2016 i 3/2017); Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja („Službeni glasnik RS“, broj 44/1993) – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru); veština komunikacije – usmeno.

V Prijava na konkurs sadrži:

  • ime i prezime kandidata,
  • datum i mesto rođenja,
  • adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu,
  • podatke o obrazovanju,
  • podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs,
  • podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: Prijava sa radnom biografijom; isprava kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave (lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da ga polože u roku utvrđenom zakonom, odnosno u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa); uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa); dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Odredbama člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:

  • uverenje o državljanstvu;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave.

Potrebno je da učesnik javnog konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Obrazac izjave dostupan je na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs), u delu Dokumenti ili se isti može preuzeti na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad.

VII Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, održaće se u prostorijama Uprave gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

VIII Rok za podnošenje prijave na javni konkurs:

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom.

IX Adresa na koju se podnose prijave na interni konkurs:

Konkursnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Uprave Gradske opštine Stari grad, Beograd, Makedonska broj 42, sa naznakom: za „Prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta administrativno-tehnički sekretar u Odeljenju za finansije Uprave gradske opštine Stari grad“.

Prijava na javni konkurs, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa, podnosi se preporučenom pošiljkom putem pošte ili se predaje na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad, u zatvorenoj koverti.

X Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Ana Kovačević, tel. 011 3300551, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova.

XI Objavljivanje javnog konkursa:

Oglas o javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta administrativno-tehnički sekretar u Odeljenju za finansije Uprave gradske opštine Stari grad objavljuje se na internet stranici Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs).

Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije Gradske opštine Stari grad na kojoj je javni konkurs objavljen, objavljuje se u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira za celu teritoriji Republike Srbije.

Datum oglašavanja: 11.05.2020. godine

XII    Probni rad:

Probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu.

Svi izrazi, pojmovi, imenice pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez deskriminacije i na osobe ženskog pola.

NAČELNIK UPRAVE

Andrej Belingar

IZJAVA U VEZI PRIBAVLJANJA PODATAKA