JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA RADI UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD U 2021. GODINI

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Beograd, Makedonska 42

 

Predsednik Gradske opštine Stari grad u Beogradu, dana 21.10.2021. godine, na osnovu člana 73. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), a u vezi sa odredbama Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 – dr. zakon), člana 6. Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/2018) i i Programom realizacije konkretnih mera koje doprinose bezbednosti ugroženih grupa u saobraćaju sa ciljem preventivnog sprečavanja saobraćajnih nezgoda na teritoriji Gradske opštine Stari grad „Sigurna vožnja bezbedna deca“ (broj 020-3-266/2020, 020-3-27/2021 i 020-3-85/2021), objavljuje

JAVNI KONKURS

za finansiranje programa udruženja radi unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u Gradskoj opštini Stari grad u 2021. godini

 U skladu sa Programom realizacije konkretnih mera koje doprinose bezbednosti ugroženih grupa u saobraćaju sa ciljem preventivnog sprečavanja saobraćajnih nezgoda na teritoriji Gradske opštine Stari grad „Sigurna vožnja bezbedna deca“ (broj 020-3-266/2020 od 17.12.2020. godine, broj 020-3-27/2021 od 16.03.2021. godine i 020-3-85/2021 od 06.10.2021. godine), iznos sredstava planiran za finansiranje najboljih programa iz oblasti unapređenja saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta i dece uzrasta od I do IV razreda osnovne škole na teritoriji Gradske opštine Stari grad, iznosi 1.500.000,00 dinara.

Program se realizuje na teritoriji Gradske opštine Stari grad najkasnije do 15.12.2021. godine.

 Gradska opštine Stari grad finansiraće programe udruženja koji imaju za cilj unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u Gradskoj opštini Stari grad.

Posebni cilj finansiranja programa je unapređenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta i dece uzrasta od I do IV razreda osnovne škole na teritoriji Gradske opštine Stari grad.

Uslovi za učešće na javnom konkursu:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, upisana u registar nadležnog organa, koja imaju sedište na teritoriji Grada Beograda i ostvaruju ciljeve u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa 

Opredeljena vrednost sredstava:

Maksimalan iznos za finansiranje programa udruženja je 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos za finansiranje programa udruženja je 50.000,00 dinara.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja:

 1. propratno pismo,
 2. uredno popunjen i potpisan obrazac prijave (Obrazac 1),
 3. detaljan opis programa;
 4. obrazac plana aktivnosti (Obrazac 2),
 5. detaljno razrađen budžet programa (slobodna forma);
 6. overena fotokopija statuta, u slučaju da se osnivački akt ne nalazi na zvaničnom sajtu registracionog organa;
 7. pisana izjava da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena (slobodna forma);
 8. pisana izjava i/ili ugovor o partnerstvu, ukoliko postoji,
 9. podaci o stručnim kapacitetima podnosioca prijave, odnosno realizatora programa (slobodna forma),
 10. biografija koordinatora programa i ključnih stručnjaka,
 11. kontrolni list priloga uz predlog programa.

Korisnici čiji programi budu izabrani u okviru javnog konkursa dužni su da pre sklapanja ugovora, Gradskoj opštini dostave izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa (Obrazac 3) i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Komisija po službenoj dužnosti utvrđuje da li je podnosilac prijave – udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Završni narativni i finansijski izveštaj (Obrazac 4), dostavlja se po realizaciji programa, odnosno u rokovima predviđenim ugovorom.

Način dostavljanja dokumentacije:

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj pošiljci, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.

Prijava se predaje na pisarnici Gradske opštine ili šalje poštom na adresu:

 Gradska opština Stari grad

Komisija za finansiranje programa udruženja radi unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u Gradskoj opštini Stari grad u 2021. godini

ul. Makedonska 42

11103 Beograd

sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za finansiranje programa udruženja radi unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u Gradskoj opštini Stari grad u 2021. godini

 Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave i napomenu da se ne otvara pre isteka roka iz javnog konkursa.

Izbor programa vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. reference programa: oblast u kojoj se ralizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
 2. ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
 3. sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje;
 4. zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa, ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta gradske opštine, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Bliža merila za ocenjivanje programa primenom navedenih kriterijuma nalaze se u Uputstvu koje je prilog uz tekst konkursa.

Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje Komisija, te istu objavljuje na zvaničnoj internet stranici gradske opštine i na oglasnoj tabli gradske opštine.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, te na istu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici gradske opštine.

Odluku o prigovoru donosi Veće gradske opštine u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o izboru programa na osnovu konačne liste vrednovanja i rangiranja, donosi predsednik gradske opštine u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno u roku od 15 dana od dana donošenja odluke po prigovoru.

Odluka o izboru programa udruženja biće objavljena na zvaničnoj internet stranici gradske opštine (www.starigrad.org.rs) i na oglasnoj tabli gradske opštine.

Na osnovu odluke o izboru programa, predsednik gradske opštine će zaključiti pojedinačne ugovore kojim će precizno biti definisana prava i obaveze ugovornih strana o finansiranju programa udruženja.

Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora, gradskoj opštini dostavi izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa (Obrazac 3) i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Udruženja čiji programi će biti finansirani su u obavezi da kod Uprave za trezor otvore poseban namenski račun za uplatu opredeljenog iznosa i o tome obaveste Gradsku opštinu Stari grad pre zaključenja ugovora.

Isplata sredstava se vrši shodno odredbama ugovora.

Nenamenske isplate, odnosno isplate za troškove koje nisu predviđene budžetom nisu dozvoljene. Nenamensko korišćenje sredstava smatraće se kršenjem ugovora i osnov je za raskid istog i povraćaj ukupnog iznosa sredstava sa zateznom kamatom do dana vraćanja sredstava.

Sastavni deo Javnog konkursa čine:

–    Uputstvo za podnosioce predloga programa po Javnom konkursu za finansiranje programa udruženja radi unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u Gradskoj opštini Stari grad u 2021. godini.

–    prijavni obrazac (Obrazac 1)

–    obrazac plana aktivnosti (Obrazac 2);

–    pisanu izjavu o nepostojanju sukoba interesa (Obrazac 3);

–    završni narativni i finansijski izveštaj (Obrazac 4);

–    kontrolni list priloga uz predlog programa.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti pozivom na tel: 011/3300541 i 011/3300678 (Bojan Bojić), Makedonska br. 42, Beograd, kancelarija br. 68.

Tekst Javnog konkursa i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs)

PREUZMITE POTREBNU DOKUMENTACIJU:

 1. UPUTSTVO ZA PODNOSIOCE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
 2. PRIJAVNI OBRAZAC 1
 3.  OBRAZAC 2 -PLAN AKTIVNOSTI
 4.  OBRAZAC 3 – IZJAVA PODNOSIOCA PRIJAVE
 5. OBRAZAC 4 – ZAVRŠNI NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
 6. KONTROLNI LIST PRILOGA UZ PREDLOG PROGRAMA