IZDAVANJE DOZVOLA ZA KRETANJE TOKOM POLICIJSKOG ČASA

Gradska opština Stari grad obaveštava sugrađane da, prema nalogu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zahteve za dozvole za kretanje tokom policijskog časa mogu podneti:

 • pravna lica (udruženja, firme) koja pružaju usluge pomoći u kući, odnosno uslugu socijalne zaštite
 • fizička lica koja pružaju usluge direktno ugovorene pomoći između dve osobe
 • osobe koje pružaju uslugu socijalne zaštite (personalni asistenti)
 • roditelji kojima je pravosnažnom sudskom presudom regulisano viđanje sa detetom (konkretno, preuzimanje i vraćanje deteta od drugog roditelja) u terminima koji ulaze u vreme trajanja policijskog časa

Zahtev za dobijanje potvrde o kretanju podnosi se u slobodnoj formi u pismenom obliku, potpisan i overen od strane odgovornog lica (za pravna lica), odnosno potpisan od strane podnosioca ukoliko je podnosilac fizičko lice, na mejl adresu: gradskaopstinastarigrad@gmail.com  ili poštom na adresu: Gradska opština Stari grad, Makedonska broj 42, 11000 Beograd.

Pismeni Zahtev obavezno sadrži:

Za udruženja i firme koje pružaju usluge pomoći u kući, odnosno uslugu socijalne zaštite:

 • naziv firme, PIB, ime i prezime osobe za koju se izdaje potvrda, ime i prezime osobe kojoj se pruža pomoć, JMBG/Evid. br. stranca – lica za koje se izdaje potvrda, radno mesto (razlog zbog kojeg je potrebno kretanje: npr. pomoć u kući, gerontodomaćica…) i usluga koja se pruža, relacija kretanja za obavljanje posla, vremenski period u kome se obavlja posao, odgovorno lice firme, kontakt telefon odgovornog lica u firmi

Za lica koja pružaju usluge direktno ugovorene pomoći između dve osobe i osobe koje pružaju uslugu socijalne zaštite (personalni asistenti):

 • ime i prezime osobe za koju se izdaje potvrda, ime i prezime osobe kojoj se pruža pomoć, JMBG/Evid. br. stranca – lica za koje se izdaje potvrda, usluga koja se pruža (razlog zbog kojeg je potrebno kretanje: npr. pomoć u kući…) relacija kretanja za obavljanje posla, vremenski period u kome se obavlja posao, kontakt telefon

Za roditelje kojima je pravosnažnom sudskom presudom regulisano viđanje sa detetom:

 • ime i prezime osobe za koju se izdaje potvrda, JMBG roditelja za kojeg se izdaje potvrda, podatke o pravosnažnoj presudi, relacija kretanja, vremenski period u kome se obavlja kretanje, kontakt telefon

Zahtev će biti uredan ukoliko:

 1. uz pismeni zahtev se dostave potrebna dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje dozvole za kretanje
 2. sadrži izjavu podnosioca da isti garantuje tačnost i istinitost dostavljenih podataka i dokaza uz zahtev, kao i da snosi odgovornost za eventualno suprotno postupanje
 3. sadrži izjavu podnosioca da isti garantuje celishodnost i opravdanost podnošenja zahteva čime se ne dovodi u pitanje svrha uvođenja ograničenja kretanja
 4. sadrži izjavu lica na koje se podaci odnose da je pristalo na obradu podataka

Sve primljene zahteve koji ispunjavaju sve gore navedene uslove opština Stari grad prosleđuje Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje će zahteve proslediti Ministarstvu unutrašnjih poslova radi dobijanja saglasnosti od MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će svako lice za koga je podnet zahtev  za dobijanje potvrde o kretanju registrovati samo jednom, dok će Gradska opština Stari grad potvrde za kretanje izdavati na dnevnom nivou, odnosno ukoliko postoji potreba na nedeljnom nivou.