ИЗДАВАЊE ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

Градска општина Стари град обавештава суграђане да, према налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, захтеве за дозволе за кретање током полицијског часа могу поднети:

 • правна лица (удружења, фирме) која пружају услуге помоћи у кући, односно услугу социјалне заштите
 • физичка лица која пружају услуге директно уговорене помоћи између две особе
 • особе које пружају услугу социјалне заштите (персонални асистенти)
 • родитељи којима је правоснажном судском пресудом регулисано виђање са дететом (конкретно, преузимање и враћање детета од другог родитеља) у терминима који улазе у време трајања полицијског часа

Захтев за добијање потврде о кретању подноси се у слободној форми у писменом облику, потписан и оверен од стране одговорног лица (за правна лица), односно потписан од стране подносиоца уколико је подносилац физичко лице, на мејл адресу: gradskaopstinastarigrad@gmail.com  или поштом на адресу: Градска општина Стари град, Македонска број 42, 11000 Београд.

Писмени Захтев обавезно садржи:

За удружења и фирме које пружају услуге помоћи у кући, односно услугу социјалне заштите:

 • назив фирме, ПИБ, име и презиме особе за коју се издаје потврда, име и презиме особе којој се пружа помоћ, ЈМБГ/Евид. бр. странца – лица за које се издаје потврда, радно место (разлог због којег је потребно кретање: нпр. помоћ у кући, геронтодомаћица…) и услуга која се пружа, релација кретања за обављање посла, временски период у коме се обавља посао, одговорно лице фирме, контакт телефон одговорног лица у фирми

За лица која пружају услуге директно уговорене помоћи између две особе и особе које пружају услугу социјалне заштите (персонални асистенти):

 • име и презиме особе за коју се издаје потврда, име и презиме особе којој се пружа помоћ, ЈМБГ/Евид. бр. странца – лица за које се издаје потврда, услуга која се пружа (разлог због којег је потребно кретање: нпр. помоћ у кући…) релација кретања за обављање посла, временски период у коме се обавља посао, контакт телефон

За родитеље којима је правоснажном судском пресудом регулисано виђање са дететом:

 • име и презиме особе за коју се издаје потврда, ЈМБГ родитеља за којег се издаје потврда, податке о правоснажној пресуди, релација кретања, временски период у коме се обавља кретање, контакт телефон

Захтев ће бити уредан уколико:

 1. уз писмени захтев се доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање дозволе за кретање
 2. садржи изјаву подносиоца да исти гарантује тачност и истинитост достављених података и доказа уз захтев, као и да сноси одговорност за евентуално супротно поступање
 3. садржи изјаву подносиоца да исти гарантује целисходност и оправданост подношења захтева чиме се не доводи у питање сврха увођења ограничења кретања
 4. садржи изјаву лица на које се подаци односе да је пристало на обраду података

Све примљене захтеве који испуњавају све горе наведене услове општина Стари град прослеђује Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које ће захтеве проследити Министарству унутрашњих послова ради добијања сагласности од МУП-а.

Министарство унутрашњих послова ће свако лице за кога је поднет захтев  за добијање потврде о кретању регистровати само једном, док ће Градска општина Стари град потврде за кретање издавати на дневном нивоу, односно уколико постоји потреба на недељном нивоу.