GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD RASKINULA UGOVORNI ODNOS SA PREDUZEĆEM FAMILY SPORT D.O.O.

Gradska opština Stari grad, zakupodavac teniskih terena u okviru SRC JP Milan Gale Muškatirović, raskinula je ugovor sa zakupcem, firmom “Family sport” d.o.o, nakon neizmirenih ugovornih obaveza. Zakupac “Family sport” nije organizovao ATP turnir u 2013. godini, nije redovno izmirivao zakupninu, i nije izmirio obaveze nastale na osnovu potrošnje vode na teniskim terenima, što predstavlja osnov za raskid ugovora od strane zakupodavca, GO Stari grad.

Zakupac „Family sport” d.o.o. u toku 2013. godine, nije organizovao ATP turnir, a u skladu sa odredbom člana 18 ugovora sklopljenog između ova dva pravna lica, zakupodavac ima pravo da u ovom slučaju raskine ugovor. Takođe, firma Family sport do dana upućivanja opomene, 10. oktobra 2013. godine, nije redovno izmirivala zakupninu što je još jedan od razloga za raskid ugovora, koji predviđa da zakupodavac ima pravo da sa zakupcem raskine ugovor ukoliko isti zakasni sa plaćanjem više od dve mesečne zakupnine.

Iznos zakupnine za objekte date u zakup utvrđen je u visini od 275.000 evra godišnje, s tim što je predviđeno da se, do konačnog utvrđivanja visine ulaganja zakupca u predmet zakupa, plaća godišnja zakupnina u iznosu od 75.000 evra, koju zakupac nije redovno plaćao. “Family sport” nije izmirio ni troškove ugradnje vodomera, a ni obaveze nastale na osnovu potrošnje vode na teniskim terenima u iznosu od 167.556,00 dinara.

Na objektima koji su predmet zakupa bilo je izvođenja radova bez građevinske dozvole, koji su u postupku prekršajnog sankcionisanja, a odgovornost za izvođenje radova je na zakupcu. Za bespravno izvedene radove koji su izvedeni do rokova koji su zakonom propisani, podnet je od strane opštine zahtev za legalizaciju.

GO Stari grad, zbog nepoštovanja navedenih ugovornih obaveza od strane preduzeća „Family sport” d.o.o, i nakon upućivanja opomene ovoj firmi, bila je primorana da raskine ugovor. U pogledu načina korišćenja objekata koji su predmet zakupodavnog odnosa sa Preduzećem „Family sport“ d.o.o, nakon raskida ugovora sa postojećim zakupcem, objekti koji su inače u javnoj svojini grada Beograda, i na kojima gradska opština ima pravo korišćenja, koristiće svi građani Starog grada saglasno njihovoj nameni.