GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA VRŠI NADZOR U DUBROVAČKOJ

Građevinski inspektor Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Beograda vrši nadzor nad izgradnjom objekta u Dubrovačkoj broj 8, na katastarskoj parceli 684/2 KO Stari grad, saopšteno je iz ovog sekretarijata.

Radovi se izvode shodno građevinskoj dozvoli od 1. decembra 2020. godine i potvrdi o prijavi radova od 22. aprila 2021. godine.

Kako se navodi u saopštenju, postupajući po prijavi građana izvršen je vanredni inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji nakon rušenja postojećih objekata, a ponovljen je 19. jula, takođe na osnovu prijave građana. Tom prilikom je utvrđeno da se radovi izvode po odobrenom projektu.

Na gradilištu je izvršeno postavljanje 16 kontrolnih repera za praćenje sleganja okolnih stambeno-poslovnih objekata. Vrši se redovno očitavanje postavljenih repera. Prema tehničkim izveštajima o praćenju sleganja okolnih objekata, koji su dostavljeni ovom sekretarijatu, poslednje merenje je izvršeno 19. jula i tom prilikom je ustanovljeno da postavljeni reperi za praćenje deformacija objekta pokazuju dobar stepen stabilnosti. Takođe, konstatuje se da svi praćeni okolni objekti do sada nisu imali nikakva kritična sleganja koja bi ugrozila stabilnost njihove konstrukcije. Na delu temeljne jame u delu objekta sa kućnim brojem 6 dosad nije vršen iskop, s obzirom na to da je projektnom dokumentacijom na tom delu predviđena rampa za silazak u podzemne etaže. Dostavljeni su i pasoši za pobijene šipove.

U saopštenju se dalje navodi da je vizuelnim pregledom postojećeg objekta na susednoj parceli konstatovano da je isti pre dužeg niza godina nadzidan za nivo 4. i 5. sprata i dva nivoa potkrovlja, što objekat čini dodatno netolerantnim na deformacije. Takođe, uočeno je nekontrolisano odvođenje atmosferilija sa postojećeg objekta na bočnom zidu prema gradilištu. Izvođač radova je upoznat sa tim i upozoren na sve zapažene nedostatke na objektu.

Postupak inspekcijskog nadzora je i dalje u toku, navodi se u saopštenju Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Izvor: www.beograd.rs