Beogradska tvrđava

Kula Nebojša Bila je najznačajniji odbrambeni objekat severoistočnog bedema. Pretpostavlja se da je sagrađena u 15. veku, ali ima i mišljenja da je mnogo starija – da potiče iz druge polovine 11. veka. Ime je dobila po mnogo starijoj i poznatijoj kuli koja se nalazila u Gornjem gradu Beogradske tvrđave. Kula Nebojša poznata je kao tamnica u kojoj su Turci ubijali svoje zarobljene neprijatelje.

Topolivnica Zdanje se nalazi iza Kapije Karla VI, uz severoistočni bedem. Zgrada je sagrađena u drugoj polovini 18. veka. Godine 1807. ona Karađorđevim ustanicima služi kao topolivnica, a 1813. Turci je pretvaraju u vojničku kuhinju. Danas se u njoj nalazi Centar za istraživanje Beogradske tvrđave u okviru Arheološkog instituta SANU.

Jakšićeva kula Građena je u periodu između 11. i 15. veka, kao ugaona osmostrana odbrambena kula. U rekonstrukciji po planovima Nikole Doksata de Moreza gubi odbrambeni značaj, te je zato uklonjena. Rekonstrukcija Jakšićeve kule izvedena je 1937. godine.

Defterdarova kapija i česma Mehmed-paše Sokolovića Kapija je prolaz i veza sa Donjim gradom. Sačuvala je izgled iz 18. veka, iz vremena austrijske rekonstrukcije. U neposrednoj blizini je česma Mehmed-paše Sokolovića, koja je podignuta u 16. veku. Turski vezir Mehmed-paša Sokolović bio je Srbin poreklom, a česmu je podigao da bi obeležio jedan od svojih ratnih uspeha. Austrijanci su je u obnovi tvrđave između 1717. i 1739. godine zatrpali zbog otvaranja prolaza kroz Defterdarovu kapiju. Česma je otkopana 1938. godine, a restaurirana 1989. godine.

Despotova kapija i kula Kapija i kula sagrađene su u vreme vladavine despota Stefana Lazarevića, između 1404. i 1427. godine. U srednjem veku tu se nalazio glavni ulaz u tvrđavu. Kula se danas koristi kao narodna opservatorija. Zajedno sa Zindan-kapijom i kulom predstavlja autentičan srednjevekovni ambijent.

Crkva svete Petke Podignuta je 1937. godine iznad izvora za koji se veruje da je čudotvoran. Na tom mestu nalazila se stara kapela koja je podignuta posle 1867. godine. Projekat za gradnju crkve uradio je arhitekta Momir Korunović.

Crkva Ružica U 18. veku ovo crkveno zdanje bilo je barutni magacin. Pretvoreno je u crkvu po prelasku tvrđave u srpske ruke 1867. godine. Krajem 19. veka bila je garnizonska crkva. Ikonostas crkve delo je kaluđera Rafaila Momčilovića. Ispred ulaza u crkvu nalaze se dve bronzane skulpture srpskih ratnika. Figure su delo ruskog arhitekte Nikole Krasnova.

Sahat-kapija i Sahat-kula Sagrađene su u doba austrijske okupacije u 18. veku. Ime su dobile zbog sata koji je ugrađen pri vrhu osmougaone barokne kule. Prostor unutar kapije služio je za smeštaj straže i oružja.

Karađorđeva kapija Sagrađena je u 18. veku. Ime je dobila po vođi Prvog srpskog ustanka koji je 1806. godine kroz nju ušao u tvrđavu. Turci su je 1813. godine zazidali, da bi ponovo bila otvorena tek posle Drugog svetskog rata.

Kralj-kapija Izgrađena je u vreme austrijske rekonstrukcije, oko 1725. godine, na mestu starije srednjevekovne kapije. Ispred nje je pokretni most.

Vidin-kapija Izgradili su je Austrijanci u 18. veku kao deo odbrambenog sistema Donjeg grada prema Dunavu. Nalazi se u osovini aleje prema Kapiji Karla VI.

Ostaci Mitropolije beogradske Ostaci ovog kompleksa otkriveni su na padini prema Donjem gradu, jugozapadno od Istočne kapije. Pronađen je deo mermernog nadvratnika portala mitropolijske crkve Uspenja Bogorodice na kojem se nalazi ktitorski natpis despota Stefana Lazarevića. Deo otkrivenog kompleksa su i ostaci reprezentativnog zdanja iz prve polovine 15. veka. Pretpostavlja se da su to ostaci mitropolijskog dvora.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Zavod je osnovan 1960. godine. Nalazi se u zgradi koja je krajem 19. veka podignuta za potrebe srpske vojske. Dograđena je u vremenu između 1923. i 1927. godine. Pored ove zgrade nalazila se jedna slična, starija, koja je srušena krajem pedesetih godina prošlog veka. U njoj se nekada nalazio Vojni muzej.

Unutrašnja Stambol-kapija Građena je polovinom 18. veka od tesanog kamena. Nalazi se preko puta zgrade straže (danas Galerije Prirodnjačkog muzeja) na Velikom ravelinu. U unutrašnjosti kapije nalazili su se kazamati i magacini.

Spoljna Stambol-kapija Sagrađena između 1750. i 1760. godine od tesanog kamena. U unutrašnjosti kapije nalazili su se kazamati i prostorije za stražu.

Spomenik despotu Stefanu Lazareviću Spomenik despotu Stefanu Lazareviću, za vreme čije vladavine (1404-1427) Beograd prvi put postaje prestonica srpske države, delo je vajara Nebojše Mitrića. Bronzana statua postavljena je u Gornjem gradu.

Kosturnica branilaca Beograda Nalazi se u severnom delu podgrađa, u zidu ispod Jakšićeve kule, a izgrađena je 1937. godine prilikom rekonstrukcije šireg prostora. U njoj se nalaze kosti branilaca Beograda 1914-1915. godine koje su pronađene prilikom kopanja temelja za Crkvu svete Petke.

Leopoldova kapija Podignuta je između 1688. i 1690. godine, za vreme vladavine cara Leopolda, čije ime nosi. Nalazi se ispred Zindan-kapije, a prolaz prema kapiji proteže se pored Zoološkog vrta.

Zindan-kapija Kompleks kapije sa kulama izgrađen je u 15. veku. Ime je dobila po nameni podruma u kulama koji su korišćeni kao tamnice (zindan). Ova kapija bila je najbolje utvrđeni ulaz u srednjevekovnu tvrđavu sa visećim mostom ispred ulaza.

Kula Nebojša Bila je najznačajniji odbrambeni objekat severoistočnog bedema. Pretpostavlja se da je sagrađena u 15. veku, ali ima i mišljenja da je mnogo starija – da potiče iz druge polovine 11. veka. Ime je dobila po mnogo starijoj i poznatijoj kuli koja se nalazila u Gornjem gradu Beogradske tvrđave. Kula Nebojša poznata je kao tamnica u kojoj su Turci ubijali svoje zarobljene neprijatelje.

Kapija Karla VI Izgradili su je Austrijanci 1736. godine na ulazu u Donji grad kao slavoluk u čast cara Karla VI, osvajača Beograda. Jedna je od malobrojnih sačuvanih baroknih građevina u Beogradu. Iznad ulaza sa istočne strane nalazi se monogram Karla VI, a na zapadnoj strani prikazan je grb Tribalije.

Zgrada straže na Velikom ravelinu (Galerija Prirodnjačkog muzeja Srbije) Ovo zdanje, koje se nalazi naspram Unutrašnje Stambol-kapije, jedna je od najstarijih beogradskih kuća. Prema najnovijim saznanjima, sagrađena je u periodu između 1825. i 1835. godine za smeštaj tvrđavske straže, koja je čuvala glavni prilaz Stambol-kapiji. Do devedesetih godina 20. veka, kada su izvedeni temeljni konzervatorsko-restauratorski radovi, tu se nalazio Muzej šumarstva i lova.