21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-25/2023 – 18. 4. 2023. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

 

ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst i 67/2022), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 21. 4. 2023. godine u 10.00 sati

21. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED  

 1. PREDLOG ODLUKE O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU
 4. PREDLOG ODLUKE O DODELI NAGRADA I DRUGIH JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 5. PREDLOG ODLUKE O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
 6. PREDLOG ODLUKE O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U BEOGRADU, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA DUĐIJANGJEN, PROVINCIJA SEČUAN, NARODNA REPUBLIKA KINA
 7. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU
 8. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2022. GODINE
 9. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“ ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2022. GODINE
 10. PREDLOG REŠENJA O PRESTANKU MANDATA DIREKTORICI „STAROGRADSKE FONDACIJE“
 11. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA „STAROGRADSKE FONDACIJE“

 U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 20. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 27. 1. 2023. godine, predlozi po tačkama Dnevnog reda.

Uvid u Izveštaj o radu Uprave gradske opštine Stari grad za 2022. godinu koji se dostavlja odbornicima radi informisanja, odbornici mogu izvršiti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3226-476 ili 3300-584.    

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić ,s.r.

PRILOG: IZVEŠTAJ O RADU UPRAVE GO STARI GRAD ZA 2022.GODINU