JAVNI POZIV ZA PRODAJU NAĐENIH STVARI PUTEM LICITACIJE

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Beograd, Makedonska 42

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRODAJU NAĐENIH STVARI PUTEM LICITACIJE

 

Predmet prodaje putem licitacije (javnim nadmetanjem) su nađene stvari nepoznatih vlasnika koje se nalaze u Birou za nađene stvari Gradske opštine Stari grad, u ulici Makedonska broj 42, u Beogradu, a čuvaju se duže od jedne godine.

Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva zainteresovana lica.

Nađene stvari su upotrebljavane.

Stvari se prodaju u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cena u odnosu na početnu cenu koja je određena za svaku stvar pojedinačno.

Nadmetanje se vrši nuđenjem cena bez pdv-a, koji će biti obračunat odmah po izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Uplata iznosa za izlicitirane stvari vrši se odmah, na licu mesta, ili nalogom za uplatu ili nalogom za prenos na račun Gradske opštine Stari grad broj 840-745151843-03, s pozivom na broj odobrenja 44 018, po modelu 97, pre preuzimanja stvari.

Stvari se moraju preuzeti odmah po izvršenoj uplati.

Licitacija će se održati u subotu,  27.11.2021. godine, u prizemnim prostorijama, u holu ispred velike sale Gradske opštine Stari grad, u Beogradu, ul. Makedonska br. 42, sa početkom u 11,00 časova.

Lica zadužena za davanje obaveštenja o licitaciji  su Goran Živanović, tel: 011/ 3300-557 i Goran Zlatarević, tel: 011/3300-556, radnim danima od 12 do 14 časova.

Spisak stvari koje su predmet prodaje i utvrđena početna vrednost za svaku pojedinačno  nalazi se na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Stari grad (www.starigrad.org.rs).

PRILOG: SPISAK STVARI U BIROU ZA NAĐENE STVARI