SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2021. GODINI

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

27. marta 43-45

raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2021. GODINI

1. Predmet oglašavanja
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju unapređenja položaja osetljivih grupa građana na teritoriji grada Beograda, pruža podršku projektima koji ispunjavaju jedan ili više sledećih ciljeva:
1. Unapređenje položaja osetljivih grupa građana kroz implementaciju aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života;
2. Unapređenje položaja i statusa Roma i Romkinja;
3. Unapređenje položaja interno raseljenih lica i izbeglica kroz pružanje podrške u ostvarivanju njihovih prava;
4. Unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u gradu Beogradu;
5. Prevencija nasilja u porodici kroz aktivnosti identifikovanja, informisanja, edukacije i pružanja podrške potencijalnim žrtvama i žrtvama nasilja u porodici;
6. Razvijanje i unapređenje principa rodne ravnopravnosti;
7. Jačanje kapaciteta profesionalaca u radu sa osetljivim grupama građana.

2. Podnosioci prijava
Podnosilac  prijave može biti isključivo:
–    Udruženje koje je registrovano u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
–    Udruženje koje dostavi projekat Sekretarijatu za socijalnu zaštitu u zadatoj formi, imajući u vidu Konkurs i zadate obrasce za pisanje projekta, a u skladu sa Smernicama za podnosioce projekata;
–    Udruženje koje je nosilac projekta, koje u svom statutu prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih grupa građana;
–    Udruženje koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
–    Jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru Konkursa.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u Smernicama za podnosioce projekta koji se prijavljuju na konkurs.

3. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Projekat se dostavlja na srpskom jeziku, napisan ćirilicom, obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.
Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
–    Prilog 1 – Obrazac za pisanje projekta,
–    Prilog 2 – Obrazac budžeta projekta,
–    Prilog 3 – Narativni budžet,
(dostupni na internet adresi Gradske uprave grada Beograda www.beograd.rs, na dnu ove strane i Portalu e-Uprava Republike Srbije).

4. Rok i način dostavljanja projekata
Projekti se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za razvoj usluga socijalne zaštite i saradnju sa udruženjima:
Beograd, ul. 27. marta 43-45, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce projekta.
Projekti se mogu  dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.