JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA  SLUŽBENIKA

Datum oglašavanja: 13.03.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.03.2021. godine

Republika Srbija

GRAD BEOGRAD

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE  STARI GRAD

 

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17 –dr. zakon i 95/18 i 95/2018-dr.zakon i 157/2020-dr.zakon ) člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16),

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA  SLUŽBENIKA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:  Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu ul. Makedonska broj 42.

II Radno mesto na kojem se vrši prijem:

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Odsek za informacione tehnologije i e-upravu

  1. Radno mesto – Šef Odseka, zvanje samostalni savetnik, jedan izvršilac

Opis posla: organizuje rad Odseka sa ostalim odeljenjima i službama Uprave gradske opštine u cilju efikasnijeg rada Odseka i unapređenja informacionog sistema gradske opštine; organizuje, koordinira i kontroliše funkcionisanje informaciono-komunikacionih tehnologija i poslova u cilju kontinuiranog rada informacionog sistema i svih programskih celina i procesa; predlaže i definiše pravce razvoja e-Uprave i elektronskih serisa; sprovodi strategiju e-Uprave; sarađuje sa nadležnim organima i institucijama zaduženim za uvođenje e-uprave na svim nivoima; razvija, definiše i koordinira pripremu IKT planova; koordinira izradu i pripremu IKT izveštaja; razvija postojeći informacioni sistem kroz analizu i pronalazi mogućnosti za unapređenje; donosi odluke o načinu realizacije IKT poslova; koordinira izradu opštih i pojedinačnih akata u vezi sa IKT poslovima, politikom bezbednosti inforamacionog sistema i daje mišljenje o njima; učestvuje u izradi analiza, informacija, uputstava, operativnih programa razvoja inforamcionog sistema gradske opštine i definisanju projektnih i programskih zadataka; pruža stručnu podršku u projektovanju dokumentacija i održavanju integrisanog sistema sistemskog softvera i servisa operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa, elektronske pošte, interneta i dr.; koordinira projekte realizacije definisanih programskih zadataka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz naučne i stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i detaljno poznavanje principa, metoda rada i najboljih primera iz prakse koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava:   Zakon o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS“, broj 6/2016, 94/2017 i 77/2019); Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 94/2017); Zakon o elektronskoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 27/2018); veština komunikacije – usmeno.

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I PROJEKTE RAZVOJA  

Odsek za društvene delatnosti

  1. Radno mesto – Šef Odseka, zvanje samostalni savetnik, jedan izvršilac

Opis posla: organizuje rad Odseka, priprema plan razvoja kulture na nivou gradske opštine u cilju podsticanja razvoja kulturno umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području i osnivanje ustanova kulture; radi na obezbeđivanju uslova za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za gradsku opštinu; učestvuje u pripremi i raspisivanju javnih poziva-konkursa za finasiranje, sufinansiranje posebnih programa i projekata iz oblasti kulture sredstima iz budžeta gradske opštine; prati i izveštava o realizaciji odobrenih projekata; radi na realizaciji odobrenih projekata iz oblasti kulture odobrenih sredstvima donatora; koordinira rad komisije i drugih radnih tela iz oblasti kulture; priprema plan i program iz oblasti zaštite životne sredine na području gradske opštine; sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom životne sredine; učestvuje na seminarima i stručnim savetovanjima iz oblasti zaštite životne sredine; sprovodi konkretne mere i akcije u cilju zaštite životne sredine; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetetnost: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju do četiri godine i poznavanje utvrđenih metoda rada, ili specijalističkim studijama na fakultetu i detaljno poznavanje principa, metoda rada i najboljih primera iz prakse koje se stiče radnim iskustvom  u struci od najmanje pet godina, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava: Zakon o kulturi(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 13/2006, 30/2016- ispr.i 6/2020), Zakon o kulturnim dobrima(“Sl. glasnik RS”, br. 71/94, 52/2011 – dr.zakoni i 99/2011 – dr.zakon), Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2016 i 112/2017), Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Beograda (“Sl. list Grada Beograda”, br. 71/2015), veština komunikacije – usmeno.

ODELJENJE ZA BUDŽET I FINASIJE

Odsek za finansije

  1. Poslovi likvidatora, zvanje savetnik, jedan izvršilac

Opis poslova: preuzima izvode od Uprave za trezor elektronskim putem i štampa iste, a zatim dostavlja nadležnim organizacionim jedinicama; dostavlja izveštaj KRT-a i izvode budžeta elektronskom poštom predsedniku gradske opštine, načelniku Uprave i rukovodiocu Odeljenja; upoređuje podatke iz izvoda budžeta, depozita i drugih podračuna sa plaćanjima od prethodnog dana radi provere da li su sva plaćanja prošla i dostavljanje izvoda bilansisti na knjiženje; proverava ispravnost primljenih faktura, privremenih i okončanih situacija, kontiranje, ispisivanje naredbi; proverava ispravnost (ekonomska klasifikacija, iznos) i kopira dokumentaciju na osnovu koje se vrši plaćanje; knjiženje obaveza; izrađuje zahtev za plaćanje; transfer sredstava ustanovi kulture čiji je osnivač gradska opština po zaključcima; dostavlja zahtev za plaćanje na potpis licima ovlašćenim za overu i odobrenje plaćanja; obračunava troškove reprezentacije za bife; izrađuje i šalje fakture za korišćenje prostorija gradske opštine, korisicima mesta za postavljanje privremenih objekata, refundira zajedničke troškove; vrši obračun PDV-a, izrađuje interne obračune PDV-a iz oblasti investicija u građevinarstvu i podnošenje poreskih prijava za iste; vrši plaćanje odobrenih i potpisanih naredbi i zahteva za plaćanje; obavlja poslove predviđene kroz SAP – FA i AA – modul; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka, rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomske nauke u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i poznavanje metoda rada, postupaka i stručnih tehnika koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja primene.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava : Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020); Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din.iznosi, 125/2014 – usklađeni din.iznosi, 95/2015 – usklađeni din.iznosi, 83/2016, 91/2016 – usklađeni din.iznosi, 104/2016 – dr. zakon, 96/2017 – usklađeni din.iznosi, 89/2018 – usklađeni din.iznosi i 95/2018 – dr. Zakon,  86/2019- usklađeni din.iznosi i 126/2020- usklađeni din.iznosi); Zakon o platnom prometu („Službeni list SRJ“, broj 3/2002, 5/2003 i „Službeni glasnik RS“, broj 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011, 139/2014 – dr. zakon) -veština komunikacije -usmeno.

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

  1. Imovinskopravni poslovi, zvanje savetnik, jedan izvršilac

Opis posla: vodi postupak iz oblasti eksproprijacije i nacionalizacije; sprovodi postupak po zahtevima za poništaj pravosnažnog rešenja o izuzimanju iz poseda gradskog građevinskog zemljišta po ranije započetim postupcima; sprovodi postupak po zahtevima za prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta koje je rešenjem o davanju na korišćenje radi izgradnje, odnosno poslednju izmenu doneo organ gradske opštine; postupa po zamolnicama drugih organa iz imovinsko pravne oblasti; prikuplja potrebne dokaze i isprave za upis prava javne svojine; izrađuje uverenja za upis svojinskih prava na nepokretnosti u korist gradske opštine u javnoj knjizi u kojoj se vode podaci o svojinskim pravima na nepokretnostima; sprovodi postupak za utvrđivanje uslova za iseljenje bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija na teritoriji gradske opštine i lica koja koriste stan bez zaključenog ugovora ili gde je poništen pravni osnov po kome je zaključen ugovor; daje stručna mišljenja i objašnjenja za primenu propisa iz stambene oblasti; postupa po zahtevima za davanje u zakup garaža na kojima je nosilac prava korišćenja gradska opština i priprema predloge za Veće gradske opštine; daje obaveštenja o stambenim zajednicama i upravnicima stambenih zajednica na teritoriji gradske opštine; dostavlja podatke o nepokretnostima koje su u javnoj svojini i kojima Odeljenje raspolaže po zahtevu državnih organa i fizičkih/pravnih lica koja dokažu svoj pravni interes; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i poznavanje metoda rada, postupaka i stručnih tehnika koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja primene.

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava: Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje); Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016 i 9/2020 – dr. zakon); Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa („Službeni list SFRJ“, broj 6/1980, 36/1990), Sl. SRJ broj 29/1996, Službeni glasnik RS broj 115/2005-dr.zakon); Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“, broj 53/1995) i („Službeni list SRJ“ 16/2001 – odluka SUS i „Službeni glasnik RS“, broj 20/2009 i 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje) i veština komunikacije-usmeno.

ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

Odsek za građevinske poslove

  1. Poslovi iz građevinske oblasti, zvanje savetnik, jedan izvršilac

Opis posla: izrađuje tehničke izveštaje u predmetima u postupku objedinjene procedure i postupku ozakonjenja objekata, odnosno delova objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izvođenje radova; po prijemu izjave izvođača radova o završetku izrade temelja, odnosno završetku objekta u konstruktivnom smislu kroz CIS, utvrđuje ispunjenost zakonom propisanih uslova; pribavlja saglasnost nadležnog sektora za zaštitu od požara MUP-a, na propisanu tehničku dokumentaciju; podnosi zahtev imaocu javnih ovlašćenja za priključenje objekata na komunalnu i drugu infrastrukturu; izrađuje tehnički izveštaj kod zahteva za rušenje objekata nakon utvrđivanja ispunjenosti zakonom propisanih uslova; vrši pregled projektne dokumentacije iz arhivskog depoa radi izrade izveštaja o specifikaciji; vrši prijem stranaka i daje potrebna obaveštenja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka, rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost: stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti arhitekture i građevinskog inženjerstva u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i poznavanje metoda rada, postupaka i stručnih tehnika koje se stiče radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava:  Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020); Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 94/2017); Zakon o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 96/2015, 83/2018 i 81/2020 – odluka US).

III. Uslovi  za zaposlenje:  Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu,odnosnoorganu auatonomne pokrajine ili jedinicenj lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

IV  Trajanje rada:

Radni odnos se zasniva na neodređeno  vreme.

V Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana.

Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf”, odnosno od 13.03.2021. godine.

Adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen Oglas o javnom konkursu je: https://www.starigrad.org.rs/.

Prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

– izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, br.20/09, 145/14 i 47/18),

–  dokaz o odgovaerajućoj stručnoj spremi;

– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

– uverenje o položenom državnom stručnom ispitu(lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stučnom ispitu, dostavljaju uverenja o položenom pravosudnom ispitu;lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana prijema u radni odnos;

– da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa).

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu  u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave , pored navedenih dokaza , potrebno je dostaviti dokaz da im ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine  ili jedinice loklane samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, priloži izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, gde se ista može preuzeti.

VII Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Konkrusnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Uprave Gradske opštine Stari grad Beograd, ul. Makedonska 42, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta službenika “.

VIII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Ana Kovačević, telefon: 3300-551 radnim danima od 10:00 do 12:00 časova.

IX  Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Uprave Gradske opštine Stari grad, Beograd, ul. Makedonska broj 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a u dnevnim novinama „Srpski telegraf“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

VLADIMIR BAĆOVIĆ

IZJAVA U VEZI PRIBAVLJANJA PODATAKA