12. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-44/2021 – 15.11.2021. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

ODBORNICIMA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 18.11.2021. godine (četvrtak) u 16.00 sati

12. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  2. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKE USTANOVE SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU
  3. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA OSNOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU
  4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 11. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 06.09.2021. godine i predlozi po tačkama Dnevnog reda.

Uvid u Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2021. godine, radi informisanja, odbornici mogu izvršiti na internet prezentaciji gradske opštine: www.starigrad.org.rs

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.  

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić

 

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-44/2021 – 18.11.2021. godine

Beograd, Makedonska 42

Arh 2

 ODBORNICIMA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), a u vezi sa odredbama člana 60, 65. i 68. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), za 12. sednicu Skupštine gradske opštine, koja je zakazana za 18.11.2021. godine, u 16.00 sati, predlažem sledeće

DOPUNE DNEVNOG REDA

 Pre tačke 1. Dnevnog reda, dodaju se kao nove tačke Dnevnog reda i to:

Tačka 1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 Tačka 2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD (predlog će biti utvrđen u toku sednice)

Tačka 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

 Tačka 4. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Tačka 5. PREDLOG REŠENJA O IZMENAMA I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE (KANCELARIJA ZA MLADE) SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

 Tačka 6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „PAROBROD“

Tačke od 1-4. postaju tačke 7-10. Dnevnog reda.

 Predlog za tačku 3. se dostavlja samo predsednicima odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Stari grad, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs        

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić

PRILOZI:

1.IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR – SEPTEMBAR 2021. GODINE

2.NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD