JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – ODELJENJE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

Datum oglašavanja: 23.07.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 09.08.2021. godine

Republika Srbija

GRAD BEOGRAD

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE  STARI GRAD

 

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17 –dr. zakon i 95/18 i 95/2018-dr.zakon i 157/2020-dr.zakon ) člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 pod brojem: 112-2725/2021 od 30.03.2021. godine,

oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE  IZVRŠILAČKOG RADNOG  MESTA  

 

I. Organ u kome se radno mesto popunjava: Uprava gradske opštine Stari grad u Beogradu ul. Makedonska broj 42

II. Radno mesto na kojem se vrši prijem:

    ODELJENJE ZA   GRAĐEVINSKE POSLOVE

Odsek za  upravnopravne poslove

Radno mesto –Upravnopravni poslovi iz građevinske oblasti, zvanje mlađi savetnik, jedan izvršilac,

Opis posla: Vodi upravni postupak; izrađuje i nacrte upravnih i drugih akata iz nadležnosti Odeljenja; u postupku objedinjene procedure vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za izdavanje rešenja iz nadležnosti rada Odseka i proveru ispunjenosti uslova za prijavu radova; vrši komunikaciju sa organom nadležnim za poslove državnog premera i katastra i komunikaciju sa organom nadležnim za obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta; vrši proveru ispunjenosti uslova i sprovodi postupak ozakonjenja objekata, odnosno delova objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izvođenje radova; izrađuje nacrt odgovora na žalbu izjavljenih protiv rešenja ovog Odeljenja; vrši prijem stranaka i daje potrebna obaveštenja; utvrđuje postojanje pravnog interesa zainteresovanog lica za uvid u spise predmeta i omogućava strankama uvid uz redovan nadzor, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka, rukovodioca Odeljenja i načelnika Uprave.

Kompetentnost : stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno- naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,položen državni stručni ispit i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu u organima autonomnih pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u organima gradskih opština, kao i službama  i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine. 

Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto koje se popunjava:  Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020); Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 94/2017); Zakon o ozakonjenju objekata (“Službeni glasnik RS”, broj 96/2015, 83/2018 i 81/2020 – odluka US).

 III. Uslovi  za zaposlenje: Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.  

IV .  Trajanje rada: 

Radni odnos  za radno mesto  upravnopravni poslovi iz građavinske oblasti, se zasniva na neodređeno vreme 

V. Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana.

Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf”, odnosno od 23.07.2021. godine.

Adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen Oglas o javnom konkursu je: https://www.starigrad.org.rs/.

           Prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

VI. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: 

– uverenje o državljanstvu ( ne starije od šest meseci);

–    izvod iz matične knjige rođenih ( izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, br.20/09, 145/14 i 47/18),

–   dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;

– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

-uverenje o položenom državnom stručnom ispitu(lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stučnom ispitu, dostavljaju uverenja o položenom pravosudnom ispitu; lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana prijema u radni odnos;

-da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa).

 Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu  u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti dokaz da im ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine  ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

 Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), između ostalog, propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

 Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

 Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, priloži izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

     Primer izjave se nalazi na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, gde se ista može preuzeti.

VII.  Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Konkrusnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Uprave Gradske opštine Stari grad Beograd, ul. Makedonska 42, sa naznakom: „za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta službenika “.

  VIII.    Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Slađana Đuričić ,telefon: 011/ 32 20 -314, radnim danima od 10:00 do 12:00 časova.

IX. Mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Uprave Gradske opštine Stari grad, Beograd, ul. Makedonska broj 42, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad, a u dnevnim novinama „Srpski telegraf“ objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

PRILOG – Izjava u vezi sa pribavljanjem podataka

                                                                          NAČELNIK UPRAVE GRADSKE OPŠTINE

                                                                          STARI GRAD

                                                                         VLADIMIR BAĆOVIĆ