OSMA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

 Skupština gradske opštine Stari grad

I-01 Broj: 06-4/2021 – 22.02.2021. godine

Beograd, Makedonska 42

 

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 25.02.2021. godine (četvrtak) u 17.00 sati

8. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU (Materijal u Prilogu)
  2. PREDLOG IZMENA I DOPUNA KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU
  3. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“
  4. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“ ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2020. GODINE (Materijal u Prilogu)
  5. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“ ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2020. GODINE (Materijal u Prilogu)
  6. PREDLOG REŠENJA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2020. GODINU (Materijal u Prilogu)

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 7. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 29.12.2020. godine i predlozi uz tačke Dnevnog reda, izuzev priloga uz tačku 4-6. za koje se uvid može izvršiti na internet prezentaciji, kao i za predlog za tačku 1. koji se dostavlja samo predsednicima odborničkih grupa u Skupštini gradske opštine Stari grad, dok ostali odbornici mogu izvršiti uvid u isti na internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad: www.starigrad.org.rs

Uvid u Izveštaj o radu Uprave gradske opštine Stari grad za 2020. godinu, radi informisanja, odbornici mogu izvršiti na internet prezentaciji gradske opštine.

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika i uslužni centar, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.    

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić

NAPOMENA: PREUZMITE MATERIJALE U PRILOGU:

1. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD – I REBALANS 19.02.2021.  (UZ TAČKU 1.)

2.IZVEŠTAJ O POSLOVANJU UK “STARI GRAD”, JANUAR – DECEMBAR 2020. (UZ TAČKU 4.)

3.ODLUKA UPRAVNOG ODBORA UK STARI GRAD (UZ TAČKU 4.)

4.IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE STARI GRAD ZA 2020.G. (UZ TAČKU 5)

5. ODLUKA NADZORNOG ODBORA UK STARI GRAD (UZ TAČKU 5.)

6. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU LOKALNOG OMBUDSMANA GO STARI GRAD ZA 2020. (UZ TAČKU 6)

7. IZVEŠTAJ O RADU UPRAVE GO STARI GRAD ZA 2020.G.