OPŠTINA STARI GRAD: ODRŽANA RADIONICA O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

Opština Stari grad, u saradnji sa UNDP- om, Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) i  Fondacijom BFPE za odgovorno društvo (BFPE), organizovali su danas za zaposlene u opštinskoj Upravi radionicu „Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom niovu i podrška lokalnoj samoupravi“, u skladu sa zakonskim okvirima i upustvima, pre svega propisanim Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

U uvodnom obraćanju prisutne su pozdravile Donka Banović, UNDP Srbija, i Ivana Savić Jovanović, iz Fondacije BFPE, koje su naglasile važnost rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u našoj zemlji, kao inovativnog alata koji doprinosi ravnopravnijem društvu za žene i muškarce. Radionicu je vodila Biljana Stepanov, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost i bezbednost.

„Suština današnjeg predavanja je da se na svim nivoima vlasti u Srbiji mora uvesti rodno budžetiranje. To je proces koji će lokalnim samoupravama omogućiti da detaljnije i odgovornije planiraju troškove i sredstva u smislu njihove jasne raspodele, u odnosu na rodnu strukturu lokalne zajednice, kako bi se našao odgovarajući balans da bi sve potrebe žena i muškaraca bile zadovoljene“, istakla je Biljana Stepanov, koja je učestvovala u izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Jedan od ciljeva današnje radionice bilo je i upozavanje sa obavezama i prioritetima opštine Stari grad u procesu primene ROB-a. Zamenica predsednika Skupštine opštine Nevena Dodić informisala je prisutne sa koracima koje je u proteklom periodu preduzela opština Stari grad. Potpisana je Evropska povelja o rodnoj ravnospravnosti,  formiran  je opštinski Savet, sa programom rada, određeno je odgovorno lice za ovu oblast i pristupilo se izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost.

U nastavku rada Biljana Stepanov je prezentovala sam proces uvođenja ROB-a u više koraka u budžet jedinice lokalne samouprave.

„Prvi korak je upoznavanje sa zakonskim obavezama i rodnim politika, kao i organizovanje početnog radnog sastanka tima ili grupe za rodno odgovorno budžetiranje. Potrebno je da jedinica lokalne samouprave pripremi plan postupnog uvođenja ROB-a i inicijalno upitstvo za budžetske korisnike. Četvrti korak jeste organizovanje prvog sastanka radne grupe, informisanje korisnika i pružanje podrške za rad. Prilikom izrade uputstva za pripremu budžeta za narednu godinu potrebno je ponoviti uputstvo o primeni ROB-a, iz marta tekuće godine. Završni korak je praćenje primene i izveštavanje po programskim smernicama i po ROB ciljevima i pokazateljima učinka“, istakla je Stepanov.

Pristuni su se složili da je radionica bila više nego korisna i da je potrebno organizovati novo predavanje na kome bi se razmatrali svi detalji procesa postepenog uvođenja ROB-a u programski budžet GO Stari grad za 2024. godinu.