Nabavka usluga mobilne telefonije

Javni poziv

Upustvo ponuđačima kakao da sačene ponudu

obrazac strukture cene

specifikacija usluga

odluka o dodeli okvirnog sporazuma

obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma

obaveštenje o zaključenju ugovora