Набавка услуга мобилне телефоније

Јавни позив

Упуство понуђачима какао да сачене понуду

образац структуре цене

спецификација услуга

одлука о додели оквирног споразума

обавештење о закључењу оквирног споразума

обавештење о закључењу уговора