SAVET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

SAVET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Kako bi se preduzeli dodatni napori na unapređenju kvaliteta života žena na Starom gradu, u ostvarivanju pretpostavki za ravnopravnost i društveno ostvarene žene, osnovan je Savet za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Stari grad, odlukom Skupštine opštine, u novembru 2016. godine.

Cilj osnivanja i rada Saveta za rodnu ravnopravnost je promovisanje i zagovaranje javnih politika koje doprinose unapređenju položaja žena i svih diskriminisanih pojedinaca i grupa u lokalnoj zajednici, a naročito:

– lobiranje svih relevantnih domaćih i međunarodnih subjekata radi pokretanja konkretnih programa, projekata i akcija koje unapređuju položaj žena i poštuju antidiskriminacione propise;

– primena i poštovanje zakonskih odredbi, pre svega zakona o ravnopravnosti polova, zakona o zabrani diskriminacije kao i drugih propisa i konvencija čiji je potpisnik Republika Srbija;

– aktivnosti protiv diskriminacije žena na radnom mestu i prilikom zapošljavanja;

– promovisanje ženskog preduzetništva;

– briga o ženskom zdravlju u saradnji sa lokalnim zdravstvenim ustanovama:

– sprovođenje aktivnosti protiv nasilja nad ženama i u porodici;

– veće učešće žena na mestima odlučivanja;

– saradnja sa nevladinim organizacijama;

– vođenje rodno senzitivne politike i uvođenje principa rodnog budžetiranja.

Gradska opština Stari grad je potpisnik Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, koja je namenjena lokalnim samoupravama u cilju usmeravanja snaga ka postizanju veće ravnopravnosti polova.

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti je dokument koji daje jasan pregled svih oblasti rada lokalne vlasti u kojima je neophodno uvažiti principe jednakih mogućnosti.

Prioritet rada Saveta u narednom periodu je izrada Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, kroz konsultativni proces i uključivanje velikog broja sugrađanki.

Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost: Mila Popović, predsednica Skupštine opštine Stari grad

Članovi saveta:

  1. Aleksandra Knežević
  2. Risto Raco