Одељењe за скупштинске послове, послове Већа и председника

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА

 Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника обавља послове који се односе на: пружања  бесплатне правне помоћи; стручне, организационе и административно-техничке послове везане за рад председника градске општине и одржавање седница Скупштине, Већа градске општине и њихових радних тела када су ти послови посебним актом о образовању радних тела стављени у надлежност овог Одељења; обраду и чување свих изворних аката о раду органа градске општине; припрeму и изрaду нoрмaтивних и свих других aкaтa, у сарадњи са ресорним одељењима и службама, чији је доносилац Скупштина, Веће или председник градске општине, уколико за припрему и израду нису задужени посебним прописима или одлукама, други органи, тела или установа чији је оснивач градска општина; стручне послове у области остваривања права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине; вођење евиденције функционера и достављање подататака о томе Агенцији за спречавање корупције; вођење евиденције о одржаним седницама; објављивање аката органа градске општине у јавним гласилима; припрeму инфoрмaције o oдрeђeним питaњимa зa пoтрeбe органа градске општине; пружање стручне помоћи задуженом члану Већа у припреми одлуке Већа у другостепеном управном поступку о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и других организација из надлежности градске општине, о којима одлучује Веће, као другостепени орган; разматрање представки, притужби, петиција и предлога грађана, упућених органима градске општине и обавештавање грађана о поступању; административно-техничке послове за изабрана, именована и постављена лица у грaдској општини; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

 

Контакт телефони: 011/ 3300-583

Електронска пошта: skupstinskiposlovi@starigrad.org.rs

Бесплатна правна помоћ за грађане:

  1. Бесплатна правна помоћ за грађане – Питања и одговори
  2. Практичан водич за грађане- Како да остварите бесплатну правну помоћ
  3. Преузмите обрасце Одељења овде