Odeljenje za informacione tehnologije i e-upravu

Odeljenje za informacione tehnologije i e-upravu koordinira rad Odeljenja sa ostalim organizacionim celinama u Upravi, u cilju efikasnijeg rada Uprave i unapređenja informacionog sistema Gradske opštine; sagledava potrebe i predlaže pravce razvoja informacionog sistema; učestvuje u izradi analiza, informacija, uputstava operativnih programa, razvoja informacionog sistema Gradske opštine i u definisanju projektnih i programskih zadataka, vrši kontrolu i verifikaciju izvršenih projektnih zadtaka; sprovodi analizu informatičke infrastrukture i definiše projektne zadatke za njen redovan razvoj, održavanje i rad; projektuje modele integracije računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza; projektuje modele integracije sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; projektuje modele integracije informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baza podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa podataka; sprovodi testiranje infrastrukturnih celina po procesima; predlaže strategiju razvoja i implementaciju e-uprave, priprema mere za razvoj i unapređenje elektronske uprave, sarađuje sa nadležnim organima i institucijama zaduženim za uvođenje e-uprave na svim nivoima i sprovodi mere neophodne za pripremu postojećeg informacionog sistema za integraciju e-uprave u celini i na svim nivoima; obavlja poslove tehničkog održavanja računarske opreme, prati razvoj i dostignuća informatike putem stručne literature i dr.; priprema predloge akata i informacije iz nadležnosti Odeljenja za načelnika Uprave gradske opštine i Veće gradske opštine.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:
– e-mail: rcentar@starigrad.org.rs
– telefon: 011/322-5-916